​​​ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI


kaski i kamizelki

 

 

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze może się wiązać z pewnym ryzykiem powstania szkód. Aby zminimalizować negatywne skutki eksploatacji górniczej, inwestor powinien podjąć odpowiednie przygotowania polegające na uzyskaniu stosownych informacji co do projektowanych wpływów, a następnie projektant przyjąć stosowne rozwiązania zabezpieczające.
W przypadku nowych budynków inwestor już na etapie projektowania przewiduje, jakie dodatkowe koszty będzie musiał ponieść, aby stosownie zabezpieczyć budynek przed ewentualnymi szkodami górniczymi. Jest to różnica między kosztem wzniesienia budynku (z zabezpieczeniami) a kosztem wzniesienia (bez zabezpieczeń). Są to innymi słowy nakłady, jakich inwestor nie musiałby ponosić jeśli budynek nie znajdował się w obszarze negatywnych skutków ruchu zakładu górniczego.

KTO ZWRACA INWESTOROM KOSZTY ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU?

Obowiązanym do naprawy szkody (zwrotu nakładu), podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który projektuje eksploatację na danym terenie. O taki zwrot inwestor może ubiegać się, gdy zostanie zakończony ostatni element zabezpieczenia obiektu .

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ UBIEGAJĄC SIĘ O ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU?

Przede wszystkim należy stworzyć dokładny kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Taki dokument, wraz z kserokopiami projektu, decyzji o pozwoleniu na budowę, rachunek za inspektora nadzoru (o ile był obowiązek jego powołania), dziennika budowy i innych (w zależności od sprawy) przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód.

Na podstawie powyższych dokumentów kopalnia przedstawia propozycję ugody.

Często proponowane przez zakłady górnicze zwroty kosztów nie pokrywają faktycznie poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. W takich sytuacjach można takie nakłady traktować jak szkodę, którą poniósł inwestor, i która wymaga naprawy. Pamiętajmy, że inwestorom budującym na terenach objętych eksploatacją górniczą przysługuje prawo do domagania się wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody, dlatego też nie rzadko inwestorzy decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać faktyczny zwrot poniesionych nakładów.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu