PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE


posąg

 

 

Kwestię odpowiedzialności za szkody górnicze reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981). Często jednak w gąszczu przepisów i procedur trudno jest nam się odnaleźć. Wchodząc w spór z kopalnią możemy czuć się przytłoczeni. Zasadniczo procedurę dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze rozpoczyna skierowanie do zakładu górniczego odpowiednio przygotowanego wniosku o naprawę szkód górniczych.

Powinniśmy tam potwierdzić posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, opisać zaistniałą szkodę, wskazać moment dowiedzenia się o szkodzie oraz załączyć szereg dokumentów potwierdzających nasze stanowisko. Wniosek o naprawę szkód rozpoczyna bieg postępowania ugodowego. Kopalnia do której wystosowaliśmy wniosek bada go pod kątem formalnym i merytorycznym. Konieczne mogą być oględziny nieruchomości, na której wystąpiły szkody. Następnie otrzymujemy propozycję ugody lub odmowę uznania roszczeń. Jeśli nie zgadzamy się z warunkami ugody bądź kopalnia odmówiła jej zawarcia, a od momentu wystosowania przez poszkodowanego roszczenia wobec KWK upłynęło 30 dni możliwe jest wstąpienie na drogę sądową. W takiej sytuacji poszkodowany jest ustawowo zwolniony z kosztów sądowych.

Dokładne opisanie szkody i określenie jej wartości są niezwykle istotne już na etapie formułowania wniosku do kopalni. Kompensata Sp. z o.o. po podpisaniu umowy gwarantuje Państwu należytą analizę sprawy (weryfikacja dokumentacji, analiza stanu prawnego, czynności pomiarowe, opis szkód górniczych), złożenie wniosku do zakładu górniczego i reprezentację na każdym etapie postępowania ugodowego i sądowego.

Z danym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2018) wynika, iż zakład górniczy proponuje ugodę w 44% przypadków sporów (odrzuca już na wstępie 56% roszczeń). W ramach ugody zdani jednak jesteśmy w pełni na stanowisko kopalni co do zakresu uznanej szkody i jej wartości, a także narażeni na niebezpieczeństwo narzucenia nam niekorzystnych rozwiązań. Z kolei na drodze sądowej możemy domagać się przysługujących nam odsetek od kwoty odszkodowania. Należy liczyć się z faktem, iż procedura dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych może trwać średnio od pół roku do około dwóch lat.

Więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń z tego tytułu znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy nt. szkód górniczych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu