Wniosek o naprawę szkód górniczych

Jeżeli zamierzasz starać się o odszkodowanie od kopalni za szkody górnicze, pierwszym krokiem umożliwiającym rozpoczęcie postępowania ugodowego jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze to powszechnie przyjęty sposób na zawiadomienie o ich ujawnieniu odpowiedniego przedsiębiorcy górniczego. Możemy go dostarczyć za Ciebie osobiście lub w formie elektronicznej (za pomocą poczty e-mail bądź faksem).
Jeśli:
  • zaistniała szkoda stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia bądź jest znacznych rozmiarów,
  • istnieje prawdopodobieństwo, że spowodowały ją ruchy zakładu górniczego (na przykład wstrząsy pochodzenia górniczego)
  • konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań naprawczych mających na celu likwidację lub minimalizację niebezpieczeństwa,
kopalnie przewidują naprawę szkody górniczej bezpośrednio po jej zgłoszeniu przez właściciela lub użytkownika obiektu bądź gruntu – w tzw. trybie awaryjnym.

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy górniczy ustalają własne wzory wniosków i zamieszczają je m.in. na swoich stronach internetowych. Korzystanie z nich nie jest jednak konieczne do pomyślnego zgłoszenia swoich roszczeń.

Treść wniosku o naprawę i odszkodowanie za szkody górnicze

    W poprawnie wypełnionym wniosku powinny znaleźć się dane osobowe lub dane rejestrowe przedsiębiorstwa będącego właścicielem, dzierżawcą, zarządcą bądź użytkownikiem obiektu lub terenu dotkniętego szkodami. Mogą być to też dane pełnomocnika. 

Pisząc wniosek, należy również określić dokładne położenie obiektu – podanie bardziej szczegółowych danych (jak rok jego wybudowania lub numer pozwolenia na budowę) jest daną wyłącznie pomocniczą. Ważne jest także szczegółowe opisanie charakteru i rozmiaru powstałej szkody i określenie, jakiego sposobu naprawy szkody oczekujemy (wypłata świadczenia pieniężnego lub restytucja naturalna czyli wykonanie naprawy przez sprawcę). 

Uwaga! Kluczową informacją jest również data dowiedzenia się o szkodzie (czyli podanie terminu, kiedy poszkodowany powziął świadomość, że szkoda istnieje). W przypadku szkód, o których istnieniu dowiedzieliśmy się dawniej niż 5 lat temu, sprawca szkody może uchylić się skutecznie od naprawy szkody, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia.

Jeśli wnioskujemy o zwrot kosztów zabezpieczenia budynku, musimy wskazać uwzględnioną przy projektowaniu zabezpieczeń kategorię terenu górniczego oraz dołączyć niezbędne dokumenty wskazujące na sposób zabezpieczenia nieruchomości, wykazujące fakt jego wykonania, jak również wartość żądania – najczęściej będzie to projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy oraz kosztorys różnicowy

Kiedy składamy wniosek o naprawę szkód w uprawach rolnych, ważne jest, aby zrobić to w okresie wegetacyjnym uprawy, przed terminem jej planowanego zbioru. Wymagają tego podmioty przyjmujące wnioski – czyli kopalnie. Późniejsze złożenie wniosku wiąże się z koniecznością dołączenia dokumentacji poświadczającej wystąpienie szkody, rodzaj uprawy i jej powierzchnię w okresie, którego dotyczy wniosek (nie dotyczy to jednak wniosku o odszkodowanie z tytułu niemożności użytkowania nieruchomości gruntowej zgodnie z jej przeznaczeniem).

Jeżeli wniosek zostanie przesłany do niewłaściwego oddziału przedsiębiorstwa, oddział ten prześle go pod właściwy adres i powiadomi o tym fakcie wnioskodawcę.

Przedsiębiorca górniczy ma ustawowo zakreślony termin  30 dni na zawarcie z poszkodowanym ugody na naprawę szkód (licząc od momentu złożenia wniosku). Po przekroczeniu tego terminu wnioskodawca może skierować sprawę do sądu. Niniejszy warunek jest konieczny do spełnienia, pod rygorem odrzucenia pozwu w związku z niespełnieniem tzw. obligatoryjnego trybu ugodowego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawidłowym sposobem wypełnienia wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem lub skorzystania z naszej bazy wiedzy.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu