MARKLOWICE – HISTORYCZNE, OBECNE I PROGNOZOWANE WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ


Marklowice

 

 

Gmina Marklowice w województwie śląskim jest jednym z tych obszarów gdzie deformacje terenu będące wynikiem wydobycia węgla kamiennego występują najczęściej. Eksploatację na terenie gminy prowadzi KWK ROW-Jankowice oraz KWK ROW-Marcel. Dotychczas kopalnie prowadziły wydobycie na głębokości od 135 m do 650 m. Obecnie nawet na głębokości 750 m. Jest to przyczyną częstych i regularnych wstrząsów górniczych. Niestety mieszkańcy gminy Marklowice nie mogą liczyć na poprawę w tym zakresie, gdyż KWK ROW Ruch Marcel posiada zezwolenie na eksploatację do roku 2038.
DOTYCHCZASOWE ORAZ PRZEWIDYWANE WPŁYWY

Jednym z dostrzegalnych gołym okiem na powierzchni terenu skutków prowadzonej eksploatacji górniczej są niecki osiadania. Stanowią one rodzaj deformacji ciągłych, które cechuje stosunkowo łagodne obniżenie powierzchni terenu i utworzenie nieckowatego zagłębienia. W pewnych warunkach zagłębienia te mogą wypełnić się wodą. Stwierdzone osiadania powierzchni terenu dochodzą nawet do ponad 20 m. Wobec tego obszar gminy Marklowice jest miejscem częstego występowania szkód górniczych.

Eksploatacja prowadzona na ternie gminy ma spowodować do roku 2045 powstanie sześciu połączonych ze sobą niecek o maksymalnych obniżeniach od 1,5 m do 21 m oraz przyrosty nachyleń budynków. Specjalna analiza wpływów wykazała, iż ponad 260 budynków na obszarze Marklowic znajdzie się w zasięgu wpływów większych niż dopuszczalne dla terenów o takiej samej kategorii jak kategoria ich odporności. Właścicielom każdego z tych budynków przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania za szkody górnicze. Eksploatacja może ponadto znacząco wpłynąć na zmianę stosunków wodnych na powierzchni.

NAPRAWA SZKÓD GÓRNICZYCH PRZEZ KOPALNIE

W roku 2018 Ruch Marcel zaplanował wykonanie remontów w 338 obiektach budowlanych. Zrealizować udało się - w całości lub części – naprawę w 506 obiektach (częściowo były to remonty zaległe z lat poprzednich). Ruch Jankowice w 2018 roku przewidział naprawę w 81 obiektach, natomiast zrealizował zaledwie 42.

W opinii mieszkańców gminy poszkodowani przez szkody górnicze spotykają się coraz częściej z nieprzychylnością przedstawicieli kopalni i opieszałością jej pracowników w zakresie obsługi procesu związanego z naprawianiem powstałych szkód. Dotyczy to również procedury dochodzenia od kopalni odszkodowania pieniężnego za zaistniałe szkody górnicze. Należy przypomnieć, że przedsiębiorca górniczy ma ustawowy obowiązek naprawy szkody powstałej w związku z ruchem zakładu górniczego.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu