KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?


kask i kilofy

 

 

Działalność przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców naturalnych wiąże się ze znacznym oddziaływaniem na obszary, na których jest prowadzona oraz na tereny do nich przyległe. Wskutek prowadzonej eksploatacji złóż dochodzi do przemieszczeń górotworu, które prowadzą do zmian na powierzchni ziemi. Skutkują one zapadnięciami gruntu albo jego wypiętrzeniami, pojawiają się wstrząsy sejsmiczne, zmianie ulegają stosunki wodne. Wszystkie pojawiające się w związku z działalnością górniczą zniszczenia mogą być na mocy obowiązujących przepisów naprawione co do zasady w formie odszkodowania pieniężnego. W przypadku kiedy koszt przywrócenia do stanu poprzedniego przewyższa wartość uszkodzonego składnika majątkowego – również w formie jednorazowego odszkodowania za szkody górnicze. Sprawdźmy, kto może wystąpić z takim roszczeniem i zobaczmy, z czym się to wiąże.

CO WIĄŻE SIĘ Z ODSZKODOWANIAMI ZA SZKODY GÓRNICZE?

Za szkody górnicze, które powstały w wyniku wykonywania robót górniczych na danym terenie odpowiada zakład górniczy, który prowadzi te prace lub ma prawo do ich prowadzenia. W przypadku, gdy zakład prowadzący eksploatację już nie istnieje i nie ma żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za powstałe szkody górnicze przechodzi na Skarb Państwa, który reprezentowany jest przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. W związku z powstaniem szkód podmiot za nie odpowiedzialny jest zobowiązany do  naprawy szkody oraz poniesionej przez poszkodowanego straty.

Może ona polegać zarówno na przywróceniu stanu poprzedniego, np. przez naprawę budynku, jak i wypłatę ustalonej kwoty kosztów równych wartości naprawy, a w przypadku kiedy naprawa jest technicznie i/lub ekonomicznie nieopłacalna – poprzez wypłatę wartości technicznej uszkodzonego składnika majątkowego. Warto pamiętać, że o sposobie wyrównania straty decyduje poszkodowany (poza pewnymi wyjątkami, np. kiedy szkody górnicze dotyczą gruntów podlegających ochronie gruntów rolnych i leśnych, czy też w razie nieopłacalności napraw).

Osobą uprawnioną do ubiegania się o odszkodowanie jest co do zasady właściciel nieruchomości, której dotyczy szkoda. Może ona być związana z uszkodzeniem budynku, zdeformowaniem gruntu, zniszczeniem upraw rolnych czy sadowniczych. Można także domagać się zwrotu wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi. Odszkodowanie za szkody górnicze może być przyznane pod warunkiem, że występujący z roszczeniem udowodni powstanie szkody oraz związek przyczynowo-skutkowy między jej zaistnieniem a prowadzoną działalnością górniczą. Konieczne jest również dochowanie terminu wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie. Szkody górnicze przedawniają się bowiem po upływie 5 lat od momentu, gdy właściciel dowiedział się o ich powstaniu.

Firma „Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu