LIKWIDACJA SZKÓD GÓRNICZYCH


mężczyźni w garażu podziemnym

 

 

Specyfikę likwidacji szkód pochodzenia górniczego reguluje art. 145 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, który odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego – zwłaszcza art. 363 § 1 KC, który stanowi, iż likwidacja szkody powinna „nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

Możemy zatem zdecydować się na likwidację / odszkodowanie za szkody górnicze jako przelew na nasze konto bankowe lub tzw. rektyfikację. W przypadku budynków (mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych, itp.) czy urządzeń technicznych (np. słupów elektroenergetycznych, masztów telekomunikacyjnych) chodzi tutaj m.in. o przywrócenie ich do pionu. Jeżeli szkodami dotknięte zostały nasze grunty mogą one zostać poddane rekultywacji, czyli procesowi przywrócenia im ich wartości użytkowych bądź przyrodniczych. Domagając się likwidacji szkód górniczych w uprawach rolnych należy pamiętać, aby stosowne wnioski składać w okresie wegetacyjnym upraw przed terminem planowanego zbioru. Wniosek o naprawę szkód kierujemy do przedsiębiorcy górniczego odpowiadającego za powstanie szkody.

W praktyce, większość poszkodowanych decyduje się na odszkodowanie pieniężne oraz przeprowadzenie stosowanych napraw we własnym zakresie, gdyż wtedy posiadamy pełną kontrolę nad jej przebiegiem i zastosowanymi technologiami. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 12 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu o naprawę / likwidację szkód górniczych powód (poszkodowany) zwolniony jest z kosztów sądowych. Niemniej zanim wkroczymy na drogę sądową musimy obowiązkowo przeprowadzić postępowanie ugodowe z zakładem górniczym. Istotnym jest, aby nasze roszczenie na etapie ugodowym było tego samego rodzaju co te dochodzone potem w sądzie, jednakże z uwagi na szczególny charakter roszczeń z zakresu szkód górniczych poszkodowany (powód) ma też możliwość modyfikacji żądania co do sposobu naprawienia szkód bez negatywnych następstw procesowych (uchwała SN z dnia 7 kwietnia 1992 r., III CZP 29/92, OSNCP 1992 nr 11, poz. 192; uchwała SN z dnia 5 maja 2009 r., I PZP 1/09, OSNP 2009/23-24/304).


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu