JAK SPRAWDZIĆ CZY GROŻĄ NAM SZKODY GÓRNICZE?


mapa zagrożeń

 

 

Działalność górnicza niewątpliwie oddziałuje negatywnie na powierzchnię i powiązane z nią obiekty i urządzenia (infrastrukturę techniczną). Twoja nieruchomość znajduje się nieopodal kopalni? Planujesz zakup działki lub domu albo jego budowę na terenie górniczym bądź pogórniczym? Powinieneś zatem koniecznie pozyskać wszelkie informacje na temat występujących na danym terenie lub mogących wystąpić szkodach górniczych.

NEGATYWNE SKUTKI ROBÓT GÓRNICZYCH

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981, ze zm.) teren górniczy to przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Klasyfikuje się je wg intensywności i uciążliwości szkód górniczych – kategoriami od I do V. Kategoria I oznacza łagodne szkody, z kolei V stanowi poważne zagrożenie szkodami i wyklucza zazwyczaj jakąkolwiek budowę nowych obiektów budowlanych. Choć dla terenu o kategorii IV budowa nowego budynku nie jest wykluczona, wiązać się jednak będzie z wysokimi kosztami zabezpieczenia go przed szkodliwym wpływem robót górniczych.

Szkodliwe oddziaływanie działalności górniczej przejawia się najczęściej w postaci nachylenia gruntu, silnego odkształcenia gruntu i utraty jego ciągłości (szczeliny, uskoki, itp.), obniżenia terenu mogącego prowadzić także do podniesienia się zwierciadła wód gruntowych, wstrząsów górniczych o dużych przyspieszeniach drgań podłoża. Wszystko to negatywnie wpływa także na budynki posadowione na danym gruncie. Istotny jest ponadto czas w jakim te negatywne wpływy oddziałują na nieruchomość.

GDZIE SPRAWDZIĆ CZY DOM STOI NA TERENIE SZKÓD GÓRNICZYCH?

Najprostszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług Geoportalu, czyli internetowej bazy map geodezyjnych, zawierającej m.in. mapy granic terenów i obszarów górniczych. Niemniej mapy tam zawarte mają charakter wyłącznie poglądowy. Wyciąg map z Geoportalu nie ma bowiem charakteru oficjalnego i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Po oficjalną i wiążącą informację nt. szkód górniczych na danym terenie powinniśmy się zwrócić do urzędu gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym gmina ma obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania terenów górniczych w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danej gminie nie przygotowano takiego planu, informacje o terenach górniczych uzyskać można występując o ustalenie warunków zabudowy. Pewnych ogólnych informacji udzielić może nam także Okręgowy Urząd Górniczy, który uzgadnia z gminą plany zagospodarowania przestrzennego obszarów górniczych i opiniuje projekty zagospodarowania przestrzennego.

W kompetencjach poszczególnych organów administracji publicznej leży dostarczanie kompetentnych i rzetelnych informacji na temat stanu faktycznego poszczególnych terenów górniczych oraz możliwych efektów działalności górniczej. Odpowiednie jednostki nadzoru górniczego lub jednostki naukowo-badawcze powinny sporządzać prognozy górnicze obejmujące planowany przebieg procesów deformacji terenu oraz wskazujące przewidywany okres występowania szkodliwych skutków robót górniczych. Niestety do tego typu informacji dostęp posiada jedynie niewielka grupa samorządów.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu