Obszar górniczy

Definicja prawna znajduje się w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981), w której możemy przeczytać, iż jest to „przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji”.

Sformułowanie to można również zastosować do obszaru, na którym prowadzone są poszukiwania, identyfikacja i eksploatacja surowców mineralnych zlokalizowanych w odpadach po działalności górniczej, czy procesie wzbogacania kopalin.

Kolejny termin, z którym możemy się spotkać określa obszar górniczy jako przestrzeń będącą jednostką prawno-administracyjną wyodrębnioną do celów wykonywania działalności wydobywczej przez dany zakład górniczy i konieczny z uwagi na wymogi techniki górniczej, umiejscowienie urządzeń, bezpieczeństwo robót, a także właściwe zagospodarowanie złoża. W terminologii górniczej oznacza on bryłę górotworu kopalni wyodrębnioną określonymi granicami na powierzchni i od tych granic prowadzącą prostopadle w głąb.

Precyzyjny wykaz wszystkich obszarów górniczych w Polsce znajduje się w rejestrze powołanym na mocy art. 152a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Szczegóły jego prowadzenia normuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz.U. 2014, poz. 1469). Rozporządzenie to determinuje jakie dane są przedmiotem wpisu w rejestrze, termin dostarczenia i rodzaj dokumentacji będącej podstawą wpisu, a także termin w jakim podmiot prowadzący rejestr zobowiązany jest przekazać przedsiębiorcy górniczemu, organowi nadzoru górniczego, odpowiedniemu organowi koncesyjnemu i wójtowi (bądź burmistrzowi, czy prezydentowi miasta) map obszarów górniczych z dopiskiem o wpisie obszaru do rejestru.

Oprócz ksiąg rejestrowych, ewidencję obszarów górniczych znaleźć można w powszechnie dostępnej bazie danych MIDAS w podsystemie „Rejestr Obszarów Górniczych”. Zawiera ona informacje m.in. na temat:

  • nazwy i powierzchni obszaru,
  • położenia administracyjnego,
  • statusu,
  • numeru w rejestrze,
  • nazwy złoża,
  • rodzaju kopaliny,
  • danych przestrzennych,
  • szczegółów decyzji ustanawiających, zmieniających i znoszących obszar,
  • przedsiębiorców wydobywających kopaliny.


Baza danych MIDAS dostępna jest pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

Dla każdego złoża lub części złoża kopaliny wyznacza się osobny obszar górniczy, z wyłączeniem kopalin współwystępujących, takich jak węgiel kamienny i metan, dla których obszar ten ustalany jest łącznie. Granice obszaru ustala się na podstawie dokumentacji geologicznej oraz projektu zagospodarowania złoża.

Obszar górniczy bywa mylony z terenem górniczym, o którym więcej piszemy TUTAJ


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu