ILE TRWA SPRAWA O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?


mężczyźni z papierami

 

 

Szkody górnicze prowadzą często do znacznej uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości nimi dotkniętych, nierzadko całkowicie uniemożliwiając normalne ich użytkowanie. Zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze mogą wymagać remontu w celu przywrócenia ich do stanu sprzed szkód, z czym jednak wiążą się pewne koszty. W takiej sytuacji zwracamy się z wnioskiem do przedsiębiorcy górniczego o naprawienie szkód lub wypłatę odszkodowania. Niemniej musimy liczyć się z faktem, iż od momentu złożenia takiego wniosku do wypłaty odszkodowania może minąć sporo czasu i na pieniądze przyjdzie nam poczekać nawet kilka lat. Od czego to zależy i ile trwają poszczególne etapy postępowania odszkodowawczego?

POSTĘPOWANIE UGODOWE

Postępowanie o naprawę szkód pochodzenia górniczego wymaga spełnienia szczególnego wymogu ustawowego określonego w art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.), który stanowi, iż „Sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego” – gdzie – „warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczył dłuższy termin.” Powszechnie przyjęty sposób zawiadomienia przedsiębiorcy górniczego o istnieniu szkód górniczych stanowi pisemny wniosek o naprawę tych szkód.

Jeśli zaistniała szkoda stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia, bądź jest znacznych rozmiarów, oraz konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań naprawczych mających na celu likwidację lub minimalizację niebezpieczeństwa – kopalnie przewidują naprawę szkody górniczej bezpośrednio po jej zgłoszeniu przez właściciela lub użytkownika obiektu bądź gruntu – w tzw. trybie awaryjnym. Musi jednak istnieć prawdopodobieństwo, że szkodę spowodowały ruchy zakładu górniczego.

W odpowiedzi na nasz wniosek kopalnia może albo: nie zająć żadnego stanowiska (brak jakiejkolwiek odpowiedzi), wystosować pismo z odmową uznania roszczenia, podjąć negocjacje, co wiązać się będzie z koniecznością dokonania oględzin na nieruchomości poszkodowanego i sformułowania na tej podstawie stanowiska przez przedsiębiorcę górniczego.

W praktyce od chwili złożenia wniosku do momentu uzyskania od kopalni stanowiska w sprawie może minąć ok. 3 miesięcy. Jeśli kopalnia uzna swoją odpowiedzialność za szkody i warunki jej naprawy od zajęcia stanowiska do momentu podpisania ugody może minąć kolejne 3-6 miesięcy.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Postępowanie sądowe składa się przede wszystkim z następujących etapów:
  • Złożenie pozwu;
  • Posiedzenie wstępne,
  • Powołanie i wydanie opinii przez biegłego lub biegłych sądowych;
  • Rozpoznanie sprawy (ilość rozpraw zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania danej sprawy);
  • Wydanie wyroku w sprawie.

Najbardziej czasochłonny element postępowania stanowi poszukiwanie odpowiedniego biegłego przez sąd oraz sporządzenie przez niego opinii. Trwa to zazwyczaj co najmniej kilka miesięcyDotyczy to jednego biegłego. Każdy biegły posiada swoją specjalizację, wobec czego może wydawać opinie jedynie w ramach tej specjalizacji. Konieczność powołania każdego kolejnego biegłego wpływa na długość postępowania, wydłużając je o kolejne miesiące.

Ponadto, po otrzymaniu każdej opinii należy ją dokładnie przeanalizować. Opinia taka nie jest niewzruszalna – gdy tylko mamy co do niej jakieś wątpliwości, mamy prawo zgłosić do niej zastrzeżenia. W najgorszym wypadku może zaistnieć potrzeba powołania nowego biegłego z danej dziedziny.

Mając to na uwadze, średnią minimalną długość postępowania sądowego ustalić można na poziomie 2 lat (od chwili złożenia pozwu do momentu uzyskania wyroku).

POSTĘPOWANIE APELACYJNE

Wysokość odszkodowania zasądzona przez sąd pierwszej instancji może nie odpowiadać oczekiwaniom osoby poszkodowanej. Wówczas konieczne jest złożenie apelacji (skierowanie sprawy do sądu drugiej instancji). Postępowanie apelacyjne trwa zazwyczaj od 4 do 8 miesięcy.

MASZ PYTANIA?

Należy zaznaczyć, iż czas dochodzenia odszkodowania może się różnić w zależności od okoliczności i stanu faktycznego w danej sprawie. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

► Zobacz takżeZGŁOSZENIE SZKODY GÓRNICZEJ – JAK I GDZIE?

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania.

Sprawdź dlaczego warto i umów się na darmowe oraz niezobowiązujące spotkanie!

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu