Dobór biegłych w postępowaniach o naprawę szkód górniczych


pęknięta ściana

 

 

Właściciele budynków, które ucierpiały w wyniku eksploatacji górniczej, mają prawo na drodze sądowej ubiegać się o naprawę powstałych szkód. Podczas postępowania sąd powołuje biegłych sądowych, których opinia stanowi kluczowy dowód, będący podstawą wydania wyroku. Biegli sądowi, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie, wydają opinię na potrzeby rozstrzygnięcia sprawy. W jaki sposób dobiera się biegłych w sprawach dotyczących szkód górniczych?

Rola biegłych w sprawach o naprawę szkód górniczych

Warto, aby pozew przeciwko zakładowi górniczemu zawierał w treści wniosek o powołanie przez sąd biegłego sądowego. Ich opinia to najważniejszy dowód w tego rodzaju sprawach, a pamiętajmy, że to po stronie poszkodowanego spoczywa ciężar wykazania szkody, działania sprawy i związku pomiędzy jednym i drugim. Sąd dobiera biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez właściwy sąd. Biegli sądowi pełnią w procesie funkcję bezstronnych ekspertów, a ich opinia musi być spójna, kategoryczna, jednoznaczna. Jeśli sąd ma jakiekolwiek podstawy do podejrzeń, iż opinia biegłego nie jest obiektywna czy profesjonalna, może wnioskować o powołanie innego biegłego sądowego.

Jakich biegłych powołuje sąd w procesach o naprawę szkód górniczych?

Zadaniem biegłego sądowego jest ścisłe ustosunkowanie się w ekspertyzie do tezy sądowej. Sąd w pierwszej kolejności powołuje biegłego, który pomoże w wykazaniu związku pomiędzy eksploatacją górniczą danej kopalni, a szkodami powstałymi w budynku, którego właścicielem jest powód. Może to być specjalista z dziedziny górnictwa i szkód górniczych, geologii, geofizyki, hydrologii lub z innej dziedziny, o ile wymaga tego badana sprawa. Jego ekspertyza stanowi podstawę do stwierdzenia, czy prowadzona przez daną kopalnię eksploatacja terenu doprowadziła do zniszczeń nieruchomości wskazanych w pozwie sądowym. W razie potrzeby sąd może powołać na tym etapie dwóch biegłych z pokrewnych dziedzin lub jednego, który ma podwójną specjalizację. W dalszym toku sprawy sądowej konieczne jest wykazanie rozległości i rodzaju powstałych szkód oraz oszacowanie ich wartości. Do tego celu sąd może powołać biegłego, który posiada specjalizację z zakresu budownictwa czy szacowania wartości robót budowlanych. Na podstawie danych zebranych podczas oględzin budynku, biegły sądowy określa wartość zniszczeń wyrządzonych przez działalność górniczą w nieruchomości poszkodowanego, uwzględniając w treści opinii również inne czynnik np. pozagórnicze.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanego



Udokumentowanie
szkody



Odciążenie
od prowadzenia sprawy



Wynagrodzenie
tylko od sukcesu