Co zrobić, gdy zauważymy szkody górnicze na plonach?


Zakres odpowiedzialności zakładów górniczych za szkody spowodowane ich ruchem określony jest w Dziale VIII ustawy Prawo genealogiczne i górnicze. Ustanowiono tam również sposób dochodzenia roszczeń z tego tytułu. W tym kontekście szczególnie istotny jest art. 151, który mówi, że sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego.

 

W praktyce oznacza to tyle, że właściciel nieruchomości rolnej dotkniętej szkodą musi w pierwszej kolejności złożyć do zakładu górniczego wniosek o naprawienie szkody w plonach. Dopiero gdy ten odmówi zawarcia ugody lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

 

W toku postępowania sąd oceni, czy do powstania szkody górniczej w ogóle doszło oraz jaka jest jej ewentualna wartość. W tym celu najczęściej powołuje się biegłego, który posiada stosowną wiedzę z zakresu górnictwa i szkód górniczych. Zgodnie z art. 147 ust. 1 wspomnianego aktu prawnego, naprawienie szkody powinno polegać na przywróceniu stanu poprzedniego. Jako że w przypadku szkody na plonach nie zawsze jest to możliwe, poszkodowany może żądać wypłaty odszkodowania.


Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać odszkodowanie za szkody górnicze na plonach?

 

Jak już zostało wspomniane, niezbędne jest wyczerpanie drogi ugodowej oraz późniejsze skierowanie sprawy na drogę sądową. Wówczas sąd zbada, czy zaistniały następujące przesłanki:

  • powstanie szkody,
  • związek przyczynowo-skutkowy między powstałą szkodą a ruchem zakładu górniczego.

Warto mieć na uwadze, że jednorazowe otrzymanie odszkodowania nie zamyka dopuszczalności drogi sądowej do dochodzenia kolejnych roszczeń.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu