Szkody deweloperskie

W doktrynie prawa przyjmuje się, iż „szkoda ” jest to uszczerbek o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego wbrew jego woli oraz przybrać może postać, z jednej strony straty, którą poszkodowany poniósł, z drugiej zaś korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona.

Zatem szkody wyrządzone nam przez dewelopera, m.in. wady nieruchomości, takie jak np. pękające ściany, niedomykające się drzwi, czy nieszczelne okna, możemy nazwać szkodami deweloperskimi. Ujawnione one mogą zostać w trakcie budowy, przy jej odbiorze lub po zakończeniu całej inwestycji.

W obronie własnego interesu, dokonując odbioru inwestycji należy przeprowadzić oględziny nieruchomości, zweryfikować zgodność jej stanu z projektem i umową oraz spisać protokół odbioru.
Naprawienia szkód ujawnionych już po odbiorze domu lub mieszkania domagać się możemy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z zakresu rękojmi i gwarancji. Udzielenie nam gwarancji jest nieobowiązkowe, zatem powinniśmy zadbać, aby klauzula taka znalazła się w umowie deweloperskiej.

Deweloper odpowiada wobec nabywcy lokalu za szkody wynikające z wadliwości zamontowanych materiałów budowlanych, nawet jeżeli miał podstawy sądzić, iż dostarczone przez ich producenta materiały są pozbawione wad, gdyż posiadają atesty i certyfikaty (wyrok SO w Suwałkach z 06.06.2017r. (sygn. akt. I Ca 159/17).

Ponadto, ponosi także odpowiedzialność za oddanie mieszkania w terminie. Opóźnienie może być podstawą żądania o wypłatę odszkodowania lub kary umownej, jeżeli taka została przewidziana w umowie.

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy sprzedaży mieszkania zawartej z deweloperem przez osobę fizyczną poza zakresem jej działalności gospodarczej, przedawniają się po dziesięciu (10) latach. W przypadku umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnienie następuje po trzech (3) latach.

Co więcej, właściciele mieszkań, pozostający we wspólnocie mieszkaniowej, mogą w drodze przenieść na wspólnotę swoje roszczenia przeciwko deweloperowi, związane z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej (wyrok SN z dnia 29.01.204 r., sygn. akt III CZP 84/13). Wspólnota może więc występować w sprawie sądowej przeciwko deweloperowi, a umowy cesji, na podstawie których wytoczono powództwo, są co do zasady ważne.

Starając się o odszkodowanie za szkody deweloperskie powinniśmy przede wszystkim udowodnić, że szkoda pozostaje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez dewelopera.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu