Sprawa 1084

Dotyczy: Naprawa szkód górniczych.
Lokalizacja: Bytom (woj. śląskie).
Przeciwnik procesowy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
(uprzednio Kompania Węglowa S.A.)
Węglokoks Kraj S.A.
Stanowisko przeciwnika: Na etapie przedsądowym: 29.241,44 PLN, po wniesieniu pozwu: wycofano propozycję ugodową i wniesiono o oddalenie powództwa, jako (rzekomo) bezzasadnego.
Zakończenie sprawy: Wygrana dla Klientów: 195.194,79 PLN.

 

Klienci naszej Kancelarii posiadający nieruchomość położoną w Bytomiu złożyli wniosek o naprawę szkód pochodzenia górniczego w roku 2013, obejmujący między innymi silny i odczuwalny pochył budynku mieszkalnego.

Kopalnia po wniosku dokonała oględzin nieruchomości i dokonała zinwentaryzowania szkód pochodzenia górniczego, w następstwie czego wykonano dokumentację kosztorysową, w której przyjęto błędny sposób naprawy - poziomowanie posadzek – w miejsce rektyfikacji obiektu, gdyż pochylenie kwalifikowało się do tzw. „uciążliwości niedopuszczalnej”.

Niemniej jednak Kopalnia zaproponowała Poszkodowanym na naprawę szkód pochodzenia górniczego ugodę na kwotę 29.241,44 zł, co było wartością, za która Poszkodowani nie byliby w stanie przywrócić ich nieruchomości do stanu poprzedniego.

Zdając sobie sprawę z trudności negocjacji z zakładami górniczymi, które zawsze konsekwentnie trzymają się raz złożonej propozycji, wystąpiliśmy w imieniu Klientów na drogę postępowania sądowego wiedząc, iż propozycja ugodowa na naprawę szkód była nie do zaakceptowania. Po wniesieniu pozwu do Sądu zakład górniczy wycofał włożoną propozycję ugodową i podniósł zarzut przedawnienia roszczenia powodów.

Sąd uznał to za naruszenie zasad współżycia, jak również nadużycie prawa. Biegli sądowi dopuszczeni do wydania opinii nie znaleźli żadnych argumentów, przemawiających na niekorzyść powodów, określając wartość należnego Poszkodowanym przez szkody górnicze odszkodowania na kwotę 206.753,80 zł, co też Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził, a strona pozwana rzeczonego wyroku nie zaskarżyła.

  wyrok sprawa 1084

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu