ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH


zabezpieczenie budynku

 

 

Przez wiele lat wydobycie węgla i interes dużych zakładów górniczych stanowiły priorytet, który przedkładano ponad interesy gmin i ich mieszkańców. W ostatnich latach dostrzec można jednak poprawę na korzyść mieszkańców powierzchni terenów, pod którymi prowadzona jest eksploatacja. Niemniej, pomimo wciąż istniejących i narastających napięć na linii kopalnia–właściciele nieruchomości, podziemnej eksploatacji węgla nie można się sprzeciwić. Można natomiast odpowiednio wcześniej się na nią przygotować i zabezpieczyć swoją nieruchomość oraz uzyskać potem od kopalni zwrot kosztów z tym związanych.
 
OCHRONA OBIEKTÓW JUŻ ISTNIEJĄCYCH

Problemem dla właścicieli budynków już istniejących jest dopuszczenie eksploatacji górniczej pod ich nieruchomościami, zwłaszcza w sytuacji gdy obiekty te nie zostały w żaden sposób na to przygotowane, tj. nie są gotowe na przejęcie oddziaływań z tym związanych.

Należy zatem w pierwszej kolejności dokonać oceny odporności budowli na prognozowane wpływy (m.in. wg kategorii terenu górniczego), jak również oceny zakładanej uciążliwości ich użytkowania. Przeprowadzenie odpowiedniej oceny konstrukcji budynku pozwala stwierdzić czy wymaga on dostosowania lub wzmocnienia, np. w postaci:
  • umocnienia fundamentów i podziemnych części budynku,
  • podziału budynku na mniejsze części poprzez wprowadzenie dylatacji,
  • redukcję oddziaływań podłoża na podziemną część budynku,
  • wzmocnienie nadziemnych części budynku,
  • wzmocnienie niektórych elementów budynku i naprawę uszkodzeń.

ZABEZPIECZENIE BUDOWLI NOWO POWSTAJĄCYCH

Inwestor planujący budowę nowego budynku na terenach górniczych musi uwzględnić w swoich planach odpowiednie jego przygotowanie w celu zminimalizowania skutków negatywnych wpływów eksploatacji górniczej. Zabezpieczenie takie powinno zostać wykonane również na terenie starych szkód górniczych czy tzw. terenie pogórniczym. Wśród podstawowych metod zabezpieczenia wymienić można m.in.:
  • zaprojektowanie budynku o obrysie możliwie jak najbardziej zbliżonym na rzucie do prostokąta,
  • zastosowanie żelbetowych ław fundamentowych, płyty fundamentowej (całkowite podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z piwnic),
  • zastosowanie podsypki piaskowej gr. 30-100 cm zagęszczonej mechanicznie,
  • wykorzystanie w konstrukcji budynku betonu o klasie min. B15 (min. B20 na obszarze wstrząsów górniczych),
  • wykorzystanie w konstrukcji budynku stali klasy A-I (St3SY), A-II (18G2), A-III (34GS).

ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKU PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI

Przystosowanie obiektu budowlanego do przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej odbywa się na koszt inwestora, może on jednak, po zakończeniu budowy lub przebudowy, domagać się od przedsiębiorcy górniczego zwrotu kosztów. W tym celu, do odpowiedniego przedsiębiorcy (kopalni) lub ew. Skarbu Państwa, należy skierować stosownie udokumentowany pisemny wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku.

► Sprawdź jak otrzymać zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu