Szkody Górnicze oraz Odszkodowania za Szkody Górnicze


DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII KOMPENSATA SP.Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO DORADZTWA I USŁUG W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

SZKODY GÓRNICZE-WPROWADZENIE

Szkody Górnicze oraz Odszkodowania za Szkody Górnicze doradztwo prawne w Rudzie Śląskiej

Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni” - te znamienite słowa jednego z największych mówców rzymskich Cycerona, zdają się znaleźć odzwierciedlenie w wysokim poziomie kompetencji i aktywności w dochodzeniu odszkodowań górniczych przez działającą na ternie Śląska od ponad dekady Kancelarii Kompensata Sp. z o.o.
Jej założyciele to ludzie fachowi, kładący nacisk na rzetelną i płynną współpracę z Klientem, a przede wszystkim ludzie uzdolnieni w zagadnieniach dotyczących szkód górniczych i dochodzeniu odszkodowań za poeksploatacyjne skutki działań kopalń. Poczucie misji Kompensaty Sp. z o.o. stało się napędem w analizie i ocenie czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia strat za szkody górnicze. Biegłość interakcji specjalistów technicznych i prawnych, daje satysfakcjonujące efekty i pozwala wspiąć się Kancelarii na wyżyny własnych możliwości w tematyce odszkodowań za szkody górnicze, zadowalając tym samym wymagającego Klienta.

Szkody Górnicze – rekapitulacja

Szkody górnicze, których epicentrum znajduje się na Śląsku to temat bieżący i zawsze aktualny. Stanowią pokłosie działań kopalń i potrafią znacząco zaburzyć życie osób dotkniętych tego typu oddziaływaniami.
Szkodami górniczymi są wszelkie uszkodzenia nieruchomości i ruchomości, będące konsekwencją ruchu zakładu górniczego. Zniekształcenie górotworu przyczynia się do naruszenia konstrukcji budynków mieszkalnych i gospodarskich a także nierzadko do degradacji gruntu pod inwestycje i uprawy rolne. Pęknięcia, naruszenie ścian nośnych, wszelkie deformacji stolarki okiennej, czy drzwiowej a także wychylenie budynku z pionu to aspekty pozwalające na wszczęcie działań odszkodowawczych, czemu dedykujemy naszą pomoc.

Kategorie szkód górniczych

Szkody górnicze kwalifikowane są w pięciu kategoriach, w zależności od stopnia oddziaływań kopalni. Kategorią V określane są najpoważniejsze oddziaływania w przypadku których lepiej zrezygnować z budowy. Gdy szkody górnicze mieszczą się w kategoriach od I do IV, należy dobrać do nich odpowiedni sposób zabezpieczeń.
Zabezpieczenia budynku przed negatywnymi wpływami górniczymi mogą mieć zastosowanie dla projektowanych budynków, jak i budynków już wzniesionych. Każdorazowo należy niniejszą kwestię analizować indywidulanie i to w oparciu o opracowania budowlane – projekt i dokumenty potwierdzającej nakłady (w przypadku nowych budynków) – czy też punkową tabelę odporności budynku (w przypadku dozbrajania budynków już istniejących).
Analiza stanu zagrożenia powinna być każdorazowo analizowana szeroko, a to w oparciu o dane o charakterze wpływów bezpośrednich, jak i pośrednich, czy też zagrożeń anomaliami.


Rodzaje szkód górniczych

 • Szkody Górnicze na budynkach oraz dodatkowych zabudowach, takich jak: ogrodzenia, garaże, stodoły, budynki gospodarcze, itd.;
 • Szkody Górnicze na gruntach;
 • Szkody Górnicze na terenie plonów uprawnych.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE, CZYLI JAKIE NARZĘDZIA OFERUJE USTAWODAWCA

Odszkodowania za szkody górnicze- regulacje prawne

Obowiązujące przepisy pozwalają na dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze.

Odpowiedzialność za szkody górnicze ponosi zakład górniczy (kopalnia), który jest sprawcą zaistnienia szkody.

Głównym aktem regulującym możliwość uzyskania odszkodowania za szkody górnicze jest Ustawa geologiczna i górnicza. Z kolei przy dochodzeniu roszczeń za szkody górnicze należy uwzględnić ustawę kodeks postępowania cywilnego i kodeks cywilny (szkody górnicze).

Zgodnie z ustawą górniczą, art. 144 właściciel może żądać naprawienia szkody górnicze. Art. 146 „Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda”. Naprawienie szkody w gruncie rolnym lub leśnym zdegradowanym na skutek ruchu zakładu górniczego, następuje w sposób określony przepisami o ochronie tych gruntów.

Roszczenia o odszkodowanie za szkody górnicze przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. A termin przedawnienia szkód górniczych to 5 lat.
Zgodnie z ustawą z dnia 01 stycznia 2012r. Prawo geologiczne i górnicze, zanim sprawa wejdzie w proces sądowy, istnieje konieczność wyczerpania obligatoryjnego postępowania ugodowego. Mowa jest o sytuacji w której przedsiębiorca górniczy (bądź Skarb Państwa) odmówi zawarcia ugody albo jeśli od zgłoszenia przez poszkodowanego przedsiębiorcy górniczemu żądania naprawienia szkody upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany wyznaczy dłuższy termin.

Właściwym sądem do rozpoznawania spraw z zakresu szkód górniczych jest Sąd Rejonowy zgodnie z siedzibą danego zakładu górniczego. W przypadku sporu, którego wartość przekracza 75 000zł, właściwym jest Sąd Okręgowy.

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 punkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, takich jak opłata przy pozwie (stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu, czy też wydatków jak zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego), które ulegają rozliczeniu przy zakończeniu sprawy.

Szkody górnicze a budowa domu

Odpowiedzialność za szkody górnicze to też art. 148 „Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów”.
Szkody górnicze, zarówno te istniejące, jak i mogące wystąpić z uwagi na ruch zakładów górniczych, mimo wszystko nie wykluczają budowy domu lub innego obiektu. Warunkiem koniecznym jest tutaj jednak odpowiednia kategoria terenu górniczego (szkód górniczych), którą objęty jest dany teren inwestycyjny oraz konieczność dodatkowego zabezpieczenia budynku przed potencjalnymi szkodami. Jednocześnie możliwe jest wystąpienie o zwrot kosztów poniesionych na wykonanie zabezpieczenia, likwidacji szkód – wówczas obciążony tymi kosztami zostaje zakład, którego działalność wpływa na dany grunt. Co więcej, zwrot kosztów za zabezpieczenie budynku przed szkodą górniczą należy się także właścicielom nieruchomości, którzy wykonali takie zabezpieczenie na istniejącym już obiekcie.
Informacji o rodzaju wpływów eksploatacji górniczej na indywidualną inwestycję udziela zakład górniczy, który powinien wskazać inwestorowi przed czym musi zabezpieczyć swój budynek. Zakłady górnicze proponują również zwrot kosztów za wykonanie takich zabezpieczeń, jednak zwroty te najczęściej nie równoważą faktycznych nakładów.

Aspekty dla zaistnienia szkody górniczej

To ruch zakładu górniczego jest zdarzeniem, które doprowadziło lub przyczyniło się na powstanie szkody górniczej. Za szkodę można natomiast uznać wszelkiego rodzaju uszkodzenia na nieruchomości takie jak: pęknięcie ścian, uszkodzenia instalacji, pochylenie budynku, osunięcia, uszkodzenia w poszyciu dachowym, uszkodzenia pól i gruntów leśnych, itd. Związkiem przyczynowo - skutkowym jest ruch zakładu górniczego który bezdyskusyjnie wpłynął na powstanie szkody. Trzeba zważyć na to, że odpowiedzialność za szkody górnicze, to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, tj. taka od której nie można się uchylić , no chyba że zostanie wykazane, że szkoda powstała na skutek siły wyższej. 

NAPRAWIENIE SZKODY GÓRNICZEJ

Naprawienie szkody może nastąpić albo przez przywrócenie do stanu poprzedniego (tzw. restitutio in integrum) lub świadczenia pieniężnego stanowiącego równowartość kosztów przywrócenia do stanu poprzedniego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że „gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu” (art. 363§1 in fine, uchwała SN z dn. 22.11.2012 r., III CZP 75/13, LEX nr 1396279.).

Zatem poszkodowany może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, czyli może żądać naprawiania szkody lub żądać wypłacenia odszkodowania za szkody górnicze. Poszkodowany ma prawo wyboru sposobu naprawienia szkody. Może tego dokonać, co do szkód powstałych po 1 stycznia 2012 roku. Za szkody powstałe przed tą datą kopalnia podlega konieczności naprawienia szkód górniczych w naturze, nie zaś wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania za ruchy zakładów górniczych. Kopalnia wypłaca odpowiednią sumę pieniężną tylko, gdy naprawienie szkody w naturze jest niemożliwe, albo gdyby pociągało duże trudności.

Istnieje również możliwość samodzielnej naprawy szkód górniczych, finansowanej za zgodą odpowiedzialnej kopalni.

Odszkodowanie jednorazowe- czy daje możliwość ponownego wysunięcia roszczenia za szkody górnicze?

Otrzymanie jednorazowego odszkodowania za szkody górnicze daje możliwość ponownego wystąpienia o odszkodowanie za szkody górnicze powstałe w późniejszym czasie. Każde nowe wystąpienie o odszkodowanie górniczego jest traktowane jak nowa szkoda i poszkodowany może po raz kolejny domagać się odszkodowania za powstanie niedogodności, stanowiącej efekt działań kopalń.
Gdy koszt naprawy szkód górniczych przewyższa wartość uszkodzonej nieruchomości, poszkodowany ma prawo dochodzić wartości kompletnie uszkodzonej nieruchomości pomniejszonej o wartość jej naturalnej eksploatacji. Tyma samym kopalnia, czy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego.
W celu dochodzenia roszczenia z tytułu powstania szkody górniczej należy złożyć odpowiedni wniosek do odpowiedzialnej kopalni. Przedsiębiorca, jeżeli uzna wniosek za zasadny wykonuje odpowiednie oględziny u poszkodowanego właściciela nieruchomości. Kolejną fazą jest zawarcie ugody, która reguluje sposób i warunki naprawienia szkody. Jeśli, kopalnia odmawia naprawiania szkody lub nie odpowiada na wniosek poszkodowanego (to sprawę również należy skierować na drogę postępowania sądowego. Wyczerpanie procedury ugodowej jest warunkiem sine qua non do dochodzenia naprawiania szkody za szkody górnicze przed instancją sądową.

cesja WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD GÓRNICZYCH

Nowy właściciel nieruchomości na której nastąpiła wcześniej szkoda, tj. przed nabyciem nieruchomości nie może wystąpić z wnioskiem o naprawienia szkody górniczej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że o odszkodowanie za szkody górnicze może wystąpić tylko osoba, która była właścicielem w czasie wystąpienia szkody górniczej. Po sprzedaży nieruchomości roszczenie o naprawę szkód górniczych przysługuje poprzedniemu właścicielowi nieruchomości. Z kolei nowy właściciel nieruchomości może dochodzić naprawy szkód górniczych, jedynie tych które wystąpiły w czasie po tym jak nabył już jej własność. Aby nowy właściciel miał prawo wystąpić z roszczeniem do zakładu górniczego o naprawienie szkód górniczych musi warunkowo zawrzeć umowę ze zbywcą nieruchomości, w której nabywa od poprzedniego właściciela wszelkie roszczenia o naprawienie szkód górniczych przed datą nabycia tej nieruchomości. W takim wypadku nowy właściciel będzie miał prawo domagać się odszkodowania za szkody górnicze powstałe jeszcze przed datą nabycia nieruchomości. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego .

ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKÓW PRZED
SZKODAMI GÓRNICZYMI

Całkiem sporo obszarów położonych na Śląsku nie posiada planu zagospodarowania terenu. Występuje zagrożenie, że okaże się, że na danym terenie prowadzi się eksploatację górniczą. A teren do zabudowy nadaje się dopiero po jej zakończeniu. Często wydobycie bogactw naturalnych daje wyraźne sygnały po wielu latach. Każdy inwestor planujący budowę na terenie eksploatacyjnym, powinien zapoznać się z Decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego. Stwierdzenie gotowości terenu do inwestycji oraz wysłanie do kopalni zapytania odnośnie określenia przewidywanych szkód górniczych nie mogą zostać bez odpowiedzi ze strony kopalni, czy przedsiębiorcy. Rodzaje szkód górniczych w danej koncesji, określa się przy pomocy już wspomnianych wskaźników deformacji terenu, czyli w skali od I do V.

Na kopalni spoczywa obowiązek zwrócenia inwestorowi nakładów poniesionych na zabezpieczenie obiektów budowlanych przed skutkami poeksploatacyjnych wpływów. Po zakończonej inwestycji inwestor wraz z przygotowanym kosztorysem, zawierającym konkretne dane w kontekście zabezpieczenia budynku, zwraca się do kopalni o zwrot poniesionych przez niego nakładów. Ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a kopalnią jest asumptem do wypłaty kwoty za zabezpieczenie obiektu. Jeżeli kopalnia nie chce dokonać wypłaty, lub zaniża wskazaną przez inwestora sumę odszkodowania pozostaje dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, najlepiej przy udziale profesjonalnego pełnomocnika wyspecjalizowanego w temacie odszkodowań za szkody górnicze.

DORADZTWO PRAWNE-SZKODY GÓRNICZE

Kancelaria Kompensata Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z egzekwowaniem odszkodowań za szkody górnicze, jak również spraw o zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynków przed tego rodzaju szkodami. Gwarantuje nie tylko wsparcie radców prawnych, ale także pełne merytoryczne udokumentowanie poniesionych nakładów, jak również gotowość podjęcia się negocjacji z zakładem górniczym. 

Sięgnięcie po fachową pomoc prawną, jest nierzadko jedyną drogą egzekwowania odszkodowania za szkody górnicze. W tym temacie doskonale czują się nasi profesjonalni pełnomocnicy, czy adwokaci i radcowie prawni. A ponieważ rzeczą stron w procesie jest przedstawienie stanu faktycznego (łac. Da mihi factum, dab tibi ius) kancelaria Kompensata Sp. z o.o. oferuje szerokie spektrum specjalistów potrafiących solidnie udokumentować tenże stan faktyczny. Nasz zespół - składający się m.in. z radców prawnych, rzeczoznawców, budowlańców, kosztorysantów, mierników, geologów - dzięki nabytemu doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze od zakładów górniczych jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu uzyskania dla poszkodowanych oczekiwanych przez nich napraw szkody.


RODZAJE NASZEJ ASYSTY PRAWNEJ W KONTEKŚCIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

 • Szkody górnicze w budownictwie
 • Szkody górnicze na gruncie
 • Szkody górnicze a urodzajność plonów
 • Zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynku
 • Odszkodowanie za szkody deweloperskie

Naszym znakiem rozpoznawczym jest kompleksowe prowadzenie sprawy na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze. Uczestniczymy w negocjacjach ze stroną odpowiedzialną za naprawę szkody. Służymy nie tylko wiedzą, ale także dostarczamy merytoryczną dokumentację szkód, a wynagrodzenie pobieramy tylko od spraw zakończonych sukcesem. Innymi słowy bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane ze sprawą i całkowicie odciążamy Klienta od konieczności udziału w postępowaniu odszkodowawczym. Ponadto dochodzimy także zwrotu kosztów poniesionych na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi oraz odszkodowań za szkody deweloperskie i wszelkie inne szkody powstałe z różnych przyczyn na budynkach lub na gruntach.

 1. Egzekwujemy odszkodowania za spowodowane działalnością zakładów górniczych szkody w budownictwie. Są to odszkodowania, które należą się za uszkodzenie konstrukcji budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym m.in. za spękanie ścian zewnętrznych, uszkodzenie fundamentów czy też wychylenie budynku z pionu. Pomożemy zarówno w przypadku, gdy zakład górniczy całkowicie odmawia przyznania odszkodowania, jak i wtedy, gdy proponuje zaniżoną rekompensatę, która nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy szkód. Szkody na budynkach mogą przybrać różnoraką postać: począwszy od zarysowań ścian, pęknięć stropów, deformacji stolarki okiennej, drzwiowej, pochylenia budynku, czy wreszcie jego zawalenia. Każda szkoda może mieć różną przyczynę, w tym także nie związaną z działalnością górniczą, dlatego każdorazowo niezbędna jest szczegółowa analiza specjalistyczna określająca zakres realnych żądań, z jakimi można wystąpić do zakładu górniczego.
 1. Eksploatacja górnicza prowadzona pod ziemią w sposób bezpośredni oddziałuje na sytuację panującą na powierzchni, a tym samym na gruncie. Najczęściej przybiera to postać zapadlisk, progów terenowych, niecek bezodpływowych i innych szeroko pojętych deformacji gruntu. Takiego rodzaju szkody mają tym większe znaczenie w przypadku tzw. deformacji nieciągłych (np. uskoki, progi terenowe, szczeliny w gruncie), które stanowią bardzo duże zagrożenie i wymagają przedsięwzięcia stosownych kroków nie tyle naprawczych, co profilaktycznych, w celu nie doprowadzenia do powstania dalszych szkód, w tym też na położonych nieopodal budynkach.

Ponadto, związane ze szkodami na gruntach są również szkody na nasadzeniach (drzewa, krzewy, itp.), które w związku z negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej uległy uszkodzeniu (np. poprzez uschnięcie).

Dzięki naszemu szerokiemu i zróżnicowanemu doświadczeniu, popartym współpracą z szeroką gama specjalistów z różnych dziedzin, możemy skutecznie przeciwstawić się z natury silniejszej stronie, jaką są zakłady górnicze. Działając w granicach prawa i przy zachowaniu najwyższych norm etycznych, jak i standardów pracy, możemy zagwarantować naszym Klientom należyte prowadzenie ich spraw.

 1. Eksploatacja górnicza, która w szczególności poprzez wydobycie złóż kopalin skutkuje m.in. bezpośrednim oddziaływaniem na grunt, wpływa także na prowadzone tam uprawy zbóż, czy warzyw.

Grunt, który znajduje się lub znajdował w zasięgu oddziaływania takich zakładów, narażony jest na zagrożenie ze strony wstrząsów i deformacji. Powstają w nim uskoki liniowe, zapadliska, niecki, a nawet szczeliny. Częstym zjawiskiem powodowanym przez kopalnie jest również zmiana poziomu wód gruntowych.
Charakterystycznymi i widocznymi gołym okiem skutkami są zapadliska gruntu, zawodnienie, czy wysuszenie gruntu, które w najlepszym wypadku przybrać mogą postać zmniejszenia wydajności tegoż gruntu, a w najgorszym doprowadzić do całkowitego jego wyłączenia z produkcji rolnej ze względu na niezdatność do upraw. Powyższe doprowadza do powstania szkód w postaci zmniejszonej ilości uzyskanych plonów, czy warzyw, czyli szkodą stanowiącą różnicę pomiędzy ilością jaką z danego gruntu można by uzyskać, a tym co faktycznie uzyskano. Szkody o charakterze rolnym dają właścicielowi gruntu możliwość żądania nie tylko utraconych korzyści wynikających z eksploatacji górniczej, ale także żądania przywrócenia gruntu do stanu bez szkód.

Ze względu na specjalizację w dochodzeniu szkód pochodzenia górniczego oraz przy współpracy ze specjalistami z zakresu rolnictwa, w tym instytutami publicznymi, jesteśmy w stanie świadczyć rolnikom wysokospecjalistyczną pomoc w dochodzeniu szczególnego rodzaju szkód pochodzenia górniczego tj. szkód na plonach.

 1. Szkody górnicze, zarówno te istniejące, jak i mogące wystąpić z uwagi na ruch zakładów górniczych, mimo wszystko nie wykluczają budowy domu lub innego obiektu. Warunkiem koniecznym jest tutaj jednak odpowiednia kategoria terenu górniczego (szkód górniczych), którą objęty jest dany teren inwestycyjny oraz konieczność dodatkowego zabezpieczenia budynku przed potencjalnymi szkodami. Jednocześnie możliwe jest wystąpienie o zwrot kosztów poniesionych na wykonanie zabezpieczenia – wówczas obciążony tymi kosztami zostaje zakład, którego działalność wpływa na dany grunt. Co więcej, zwrot kosztów za zabezpieczenie budynku przed szkodą górniczą należy się także właścicielom nieruchomości, którzy wykonali takie zabezpieczenie na istniejącym już obiekcie.

Naturalnie proponujemy i w tym zakresie pomoc naszych ekspertów w uzyskaniu zwrotu kosztów za zabezpieczenie budynku przed szkoda górniczą. Gwarantujemy nie tylko wsparcie radców prawnych, ale także pełne merytoryczne udokumentowanie poniesionych nakładów, jak również gotowość podjęcia się negocjacji z zakładem górniczym. 

 1. Mieć własny kąt – marzenie wielu Polaków. Dlatego duża część z nas decyduje się na zakup nowego mieszkania. Powierzenie swoich pieniędzy deweloperowi jest bardzo trudną decyzją. Często są to pieniądze odkładane latami lub z kredytu zaciągniętego na wiele lat, jeśli jednak zapadnie już ta ostateczna decyzja i podpisujemy z deweloperem umowę, to chcemy, aby nasze mieszkanie było idealne, wyjątkowe, na lata. Nie zawsze jednak deweloper wywiązuje się z danego słowa o najlepszych gatunkowo materiałach, wykwalifikowanych specjalistach, rzetelnych gwarancjach. Bywa tak, że wady w wykonaniu pojawiają się jeszcze przed odbiorem i zostają poprawiane, jednak często właściciele nieruchomości dowiadują się o nich dopiero po wprowadzeniu, a deweloper nie chce już z nimi rozmawiać, bo przecież odebrali mieszkanie i nie mieli zastrzeżeń.

  Szkody deweloperskie mogą przybrać różnoraką postać: krzywe lub pękające ściany, nieszczelne okna, niedomykające się drzwi, przeciekający dach, grzyb, problemy z instalacjami, itd. Każde z nich są dużym problemem dla właściciela nieruchomości, a niektóre nawet uniemożliwiają zamieszkiwanie w budynku, gdyż są niebezpieczne dla zdrowia i życia domowników. Nasz zespół składający się m.in. z radców prawnych, rzeczoznawców, budowlańców, kosztorysantów, mierników, geologów - dzięki nabytemu doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze od zakładów górniczych jest w stanie podjąć zdecydowane kroki w celu uzyskania dla poszkodowanych oczekiwanych przez nich napraw szkody.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu