Przedsiębiorstwo górnicze, a przedsiębiorstwo robót górniczych - na czym polega różnica?

kopalnia

 

W Polsce górnictwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce, a przedsiębiorstwa działające w tej branży są odpowiedzialne za wydobycie surowców mineralnych niezbędnych dla przemysłu i energetyki. W związku z tym istotne jest zrozumienie różnic między przedsiębiorstwem górniczym a przedsiębiorstwem robót górniczych, które – choć działają w tej samej branży – mają odmienne cele i funkcje. W niniejszym artykule omawiamy te różnice.

 

Definicje i podstawowe różnice

 

Przedsiębiorstwo górnicze to podmiot gospodarczy, którego głównym celem jest prowadzenie działalności związanej z wydobyciem surowców mineralnych. Obejmuje to zarówno badania geologiczne, poszukiwanie złóż, eksploatację złóż, jak również przerób surowców wydobytych oraz ich sprzedaż na rynku. Przedsiębiorstwa górnicze działają na podstawie koncesji udzielonych przez właściwe organy administracji publicznej.

Z kolei przedsiębiorstwo robót górniczych to podmiot specjalizujący się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw górniczych. Jego głównym zadaniem jest wykonanie określonych robót górniczych na rzecz innego podmiotu, na podstawie zawartej umowy. Przedsiębiorstwo robót górniczych może zajmować się różnymi aspektami działalności górniczej, takimi jak budowa kopalni, drążenie szybów czy też montaż instalacji technicznych.

 

Zakres działalności

 

Przedsiębiorstwo górnicze prowadzi kompleksową działalność związaną z wydobyciem surowców mineralnych, w związku z czym jest też odpowiedzialne za ewentualne szkody górnicze. Jego funkcja obejmuje badania geologiczne mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych złóż, a także pozyskanie koncesji na ich eksploatację. Następnie przedsiębiorstwo organizuje proces wydobycia surowców, który może obejmować zarówno prace powierzchniowe, jak i podziemne.

W przypadku przedsiębiorstwa robót górniczych zakres działalności jest znacznie węższy i skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług dla przedsiębiorstw górniczych. Przedsiębiorstwo robót górniczych może być odpowiedzialne za różnorodne prace, w związku z tym musi dysponować specjalistyczną wiedzą oraz odpowiednim sprzętem, który pozwoli im na realizację powierzonych zadań.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu