ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE - zawarcie ugody, czy złożenie sprawy do Sądu?


Proces sądowy jest następstwem braku porozumienia pomiędzy poszkodowanym a zakładem górniczym, bądź podmiotem, który prowadzi działalność na newralgicznym terenie. W momencie złożenia na kopalni wniosku o naprawienie szkody pochodzenia górniczego, rozpoczynamy bieg postępowania ugodowego. Każda ugoda o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych, zawarta z zakładem górniczym wymaga odrębnej, wnikliwej analizy. Nasz zespół oferuje Państwu pomoc w tym zakresie, nie narażając przy tym na dodatkowe koszty. Nasz szeroki zasięg terytorialny, obejmujący takie miasta jak Bytom, Paniówki, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno , Orzesze inne pozwala na sprawne dotarcie do poszkodowanego.


Art. 151 Prawa geologicznego i górniczego wskazuje, że sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Natomiast warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin. Dopiero ugoda zawarta w formie aktu notarialnego, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W TREŚCI UGODY?
Przedłożenie ugody przez zakład górniczy, nie jest jednoznaczne z tym, że musimy ją bezwarunkowo zaakceptować. Należy zwrócić uwagę, czy proponowany sposób naprawy szkody nam odpowiada. Podpisanie ugody z zakładem górniczym tytułem odszkodowania za powstałe szkody górnicze, bez głębszej analizy, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Należy pamiętać, iż ugody nie musimy podpisać przy pierwszym spotkaniu z przedstawicielem zakładu górniczego. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest proponowane świadczenie pieniężne. Fakt, czy przedstawione roboty budowlane mają na celu realne usunięcie uszkodzeń, czy też jedynie ich zretuszowanie. Co ważne, w przypadku restytucji naturalnej naprawa będzie wykonana przez pracowników zakładu górniczego lub pracowników firmy zewnętrznej, zapewnionej przez zakład górniczy i należy zadbać o odpowiedni zapis w ugodzie.


OCZEKIWANIA WZGLĘDEM WNIOSKU O NAPRAWĘ SZKÓD GÓRNICZYCH

Zgodnie z przepisami prawa, szkoda może przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). Likwidacja szkody w myśl art. 363 § 1 kc, następuje poprzez tzw. restytucję naturalną, czyli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego, sprzed powstania szkody, bądź wypłatę ustalonej kwoty pieniężnej odszkodowania. Można zatem żądać naprawienia szkód górniczych, bądź zapłaty za szkody górnicze. Przywrócenie stanu poprzedniego; naprawienie szkody w gruncie rolnym lub leśnym degradowanym lub zdewastowanym na skutek ruchu zakładu górniczego, następuje w sposób określony przepisami o ochronie gruntów.W orzecznictwie dominuje pogląd, iż przywrócenie stanu poprzedniego powinno przywrócić zniszczonej rzeczy zarówno walory użytkowe, jak i estetyczne, jakie rzecz (nieruchomość) miała przed wyrządzeniem szkody.
Wniosek o naprawę szkód górniczych musi zostać złożony do właściwego podmiotu (kopalnia, bądź przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie poeksploatacyjnym) i w odpowiednim terminie, czyli najlepiej z chwilą dowiedzenia się o zaistnieniu szkody. Na wniosku, który należy złożyć do sąsiadującej pod względem terenowym kopalni, winniśmy umieścić dane właściciela nieruchomości i oczekiwane roszczenie. Najważniejsze to aby wniosek złożyć w formie pisemnej, wraz z potwierdzeniem odbioru wniosku i z kopią dla wnioskodawcy. Wzór wniosku o dochodzenie szkód górniczych mogą Państwo od nas otrzymać mailem.
Kopalnie niechętnie rozpatrują wniosek o naprawienie szkód górniczych. Często unikają odpowiedzialności za poeksploatacyjne skutki działań. Roszczenia o odszkodowanie za szkody górnicze przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie, a kopalnie nierzadko rozwlekają w czasie ustosunkowanie się do wniosku o naprawę szkód górniczych.
Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze odpowiedź organu winna nastąpić w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Bardzo ważne są pierwsze informacje, które opiszemy w samym wniosku. Niestety nieświadomość prawna, bywa wykorzystywana przez zobowiązanych do wypłaty odszkodowania. Proponowane przez kopalnie niekorzystne ugody, budzą frustracje i dylematy wśród poszkodowanych. I tutaj szczególnie dedykujemy naszą pomoc w postaci konsultacji, czy proponowana dla Państwa ugoda wyczerpuje roszczenie. Doświadczenie pokazuje, że kopalnie regularnie zaniżają wartość roszczenia a my dajemy Państwu możliwość rozbudowania go o solidny grunt merytoryczny.
 
SZKODY GÓRNICZE – PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA
Przyczyną powstawania szkód górniczych w budynkach i gruntach są wstrząsy górnicze. Uszkodzenia mogą także powstawać na skutek deformacji nieciągłych oraz deformacji ciągłych. Główną przyczyną powstawania uszkodzeń może być także reaktywacja starych zrobów oraz tzw. odkształcania poziomie, które powyżej określonego poziomu mogą wywierać znaczący wpływ na stan budynku. Szkody górnicze mogą objawiać się pochyleniem budynku bądź terenu, pęknięciami ścian lub podłóg, niedomykającymi się drzwiami, czy oknami.
Rodzaje deformacji (deformacje ciągłe, deformacje nieciągłe, deformacje dynamiczne) uzależnione są od zakresu prowadzonej eksploatacji i budowy górotworu. Deformacje ciągłe to m.in. obniżenia, odkształcenia, nachylenia, krzywizny i przebiegają w kilku fazach. Proces ujawniania się szkód górniczych przez deformacje ciągłe, ujawnia się w trakcie gdy dany dom znajduje się w zasięgu oddziaływania eksploatacji, a także w pewnym czasie po zakończeniu eksploatacji górniczej. Aby mogła zaistnieć deformacja nieciągła musi nastąpić wiele czynników nakładających się na siebie, np. występowanie zalegającego stropu sztywnych warstw karbońskich, na którym zalega cienka warstwa luźnych utworów nakładowych, najczęściej czwartorzędowych wykształconych w postaci pisaków z domieszką drobnych cząstek pylastych. Skutki działalności kopalń to także nieodwracalne zmiany w postaci degradacji terenów rolnych, leśnych oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych.


SZKODY GÓRNICZE-DOKUMENTY PRAWNE
Kodeks Cywilny definiuje szkodę jako uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą, jest więc uszczerbek wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia inicjującego szkodę.
Głównym aktem regulującym możliwość uzyskania odszkodowania za szkody górnicze jest Ustawa geologiczna i górnicza. Szkodami górniczymi są wszelkie uszkodzenia nieruchomości i ruchomości, na które wpływ miała kopalnia. Zgodnie z ustawą górniczą, art. 144 właściciel może żądać naprawienia szkody górnicze. Art. 146 „Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda”. I dalej, gdy szkoda jest bezpośrednim następstwem ruchu zakładu górniczego w myśl art. 361 § 1 kodeksu cywilnego ,,zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła”. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powód występujący przeciwko przedsiębiorstwu górniczemu o naprawienie szkody górniczej, nie musi uiszczać kosztów sądowych. Wydatki na biegłego ponosi Skarb Państwa. Dodatkowo odpowiedzialność za szkody górnicze określa art. 148 „Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów”.
Zgodnie z zapisami ustawy prawo górnicze i geologiczne (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze) w sytuacji braku zakładu górniczego, który odpowiedzialny jest za szkodę, a także w przypadku braku jego następcy prawnego za szkodę odpowiada Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego – Okręgowy Urząd Górniczy. Okręgowy Urząd Górniczy musi być miejscowo właściwy ze względu miejsce położenia uszkodzonej nieruchomości.
PRZEDAWNIENIE – Kodeks cywilny w art. 117 przewiduje, iż „§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. W przypadku szkód górniczych ustawą szczególną jest ustawa prawo geologiczne i górnicze. Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych. Poprzednio obowiązujące przepisy odsyłały wprost do Kodeksu cywilnego, który dla roszczeń z czynów niedozwolonych stanowił 3-letni termin przedawnienia liczony od dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia (art. 422(1) k.c.). Obecnie, art. 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze określa 5-letni termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych, który liczony jest od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Co istotne, do spraw o naprawę szkód górniczych, które wystąpiły przed 2012 r., tj. przed wejściem w życie nowego Prawa górniczego i geologicznego, należy stosować przepisy poprzednio obowiązującej ustawy (Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt: V CSK 93/13).

CO ZROBIĆ, GDY KOPALNIA NIE UZNAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAISTNIAŁĄ SZKODĘ?
Pani Jadwiga od kilku lat była świadkiem powstających w jej domu uszkodzeń. Tynki na ścianach były coraz bardziej popękane, okna otwierały się topornie, a także utracono możliwość ich regulowania; teren przy nieruchomości był wyraźnie poturbowany, a budynek jawił się jakby pochylony. Właściciele odczuwali tego skutki także podczas działań remontowych. Pani podjęła konieczne kroki i udała się do kopalni, która swoim zasięgiem obejmowała jej teren nieruchomości. W odpowiedzi Pani Danuta została poinformowana, że niedługo zostanie przeprowadzana wizja na jej nieruchomości. Dwa tygodnie później został spisany stosowny protokół z oględzin budynku. Kopalnia finalnie odmówiła spełnienia roszczeń. Uzasadnienie zawierało informacje, że pod budynkiem Pani Jadwigi zachodzą poeksploatacyjne wstrząsy generowane przez zakład górniczy, jednak są zbyt słabe, aby mogły doprowadzić do powstawanie rażących szkód w jej domu. Pani Jadwiga była bezsilna, zderzając się z formalną odpowiedzią organu górniczego.
Przedstawiona powyżej sytuacja nie jest odstępstwem od normy. Procedura uzyskania odszkodowania za szkody górnicze, wymaga zdecydowania i odpowiedniej wiedzy. Kopalnie każdego dnia otrzymują dziesiątki wniosków o odszkodowanie za szkody górnicze. Ich prawnicy specjalizują się „w unikach”, bądź bagatelizacji w uznaniu roszczenia. Odmów uznania odszkodowania za szkody górnicze może być wiele, np. „teren jest uspokojony”, „to nie nasz teren oddziaływania”, „dom został nieprawidłowo wybudowany”, „inna kopalnia ponosi odpowiedzialność za szkody górnicze”, „to transport oddziałuje na zniszczenia nieruchomości”, a gdy dochodzi do procesu najczęściej kopalnia powołuje się na zarzut PRZEDAWNIENIA.W budynku powstają nowe szkody, a stare nierzadko pogłębiają się. Zdesperowany właściciel składa do kopalni wniosek o naprawienie szkód i otrzymuje odpowiedź odmowną, podyktowaną brakiem związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a powstałymi szkodami. Kopalnia często powołuje się również na to, że nie prowadzi już eksploatacji górniczej na danym terenie, a wstrząsy górnicze (w tym tąpnięcia), są zbyt mało znaczące, aby uszkodzić budynek. Powoduje to u poszkodowanego poczucie braku sprawiedliwości i niemocy – w jego nieruchomości powstają szkody, ale brak jest podmiotu winnego za ich powstanie.
Specjaliści z kancelarii KOMPENSATA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zajmujący się tematyką szkód górniczych oraz prowadzący spory i negocjacje z kopalniami w zakresie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód tłumaczą, że szkody górnicze powstają wtedy, gdy pod nieruchomością prowadzona jest eksploatacja górnicza lub, gdy następuje generowanie wstrząsów, których siła jest na tyle duża, że powodują powstawanie szkód. Trzeba mieć jednak na uwadze, że może dojść do sytuacji, w której bezpośrednio pod budynkiem nie jest prowadzona eksploatacja górnicza, a wstrząsy emitowane przez kopalnie rzeczywiście są zbyt słabe, aby spowodować zaistnienie szkód w budynkach (wyróżnia się kategorie wstrząsów pochodzenia górniczego). Argumenty te stanowią dla kopalni fundament do tego, aby wypłaty odszkodowania odmówić. Nie jest to na szczęście jednoznaczne z tym, że poszkodowany takiego odszkodowania nie uzyska.
Zgodnie bowiem z opiniami biegłych nierzadko dochodzi do sytuacji, że wstrząsy generowane przez zakład górniczy są rzeczywiście zbyt słabe, aby budynek uszkodzić, jednakże są na tyle silne, że powodują „ożywienie” starych poeksploatacyjnych pustek pod budynkiem. Na skutek tego działania, może dojść do powstawania realnych szkód w budynkach. Naturalnie okoliczność tę należy wykazać w toku postępowania sądowego, albowiem niemal regułą jest sytuacja, że kopalnia nie zamierza ugodowo uznać swojej odpowiedzialności. Wszczęcie postępowania sądowego, staje się wówczas jedynym wyjściem w drodze do dochodzenia odszkodowań za szkody górnicze.
Do likwidacji zakładu górniczego dochodzi zazwyczaj z powodu braku rentowności, bądź na skutek zakończenia okresu udzielonej koncesji. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że teren górniczy pozostaje aktywny sejsmicznie jeszcze przez długie lata od zamknięcia kopalni, powodując w dalszym ciągu powstawanie uszkodzeń i szkód pochodzenia górniczego. W przypadku braku następcy prawnego zakładu górniczego odpowiedzialnego za uszkodzenia nieruchomości, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Ustawa przewidziała taką okoliczność – poszkodowany może wytoczyć powództwo przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez odpowiedni organ nadzoru górniczego. W sporze sądowym niezbędne jest wówczas przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który zbada związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ruchem zakładu górniczego, bądź zakończeniem eksploatacji górniczej a uszkodzeniami w budynku. W swoich opiniach biegli bardzo często wskazują, iż pomimo wygaśnięcia aktywności zakładu górniczego, teren nie jest górniczo uspokojony. Bardzo często tworzą się bowiem niecki osiadania, reaktywują się stare zroby, a przemieszczające się masy ziemi powodują, iż teren nadal się porusza. Biegli przyjmują średnio, iż od zakończenia wydobycia do uspokojenia terenu górniczego mija zazwyczaj od dwóch do czterech lat.
Zważmy zatem, że jeżeli kopalnia nie uznaje swojej odpowiedzialności z tytułu szkód górniczych, które powstały w naszej nieruchomości, nie oznacza to, że nie otrzymamy właściwego odszkodowania. I tutaj oferujemy Państwu naszą pomoc przy dochodzeniu odszkodowań górniczych, sięgając do zasobów naszej merytorycznej wiedzy w tym zakresie i doświadczenia. Konieczne będzie z reguły wszczęcie postępowania sądowego w toku którego, istotne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, z którymi także współpracujemy.


OPINIA BIEGŁEGO – SZKODY GÓRNICZE
Kopalniazazwyczaj nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności, negując związek przyczynowo-skutkowy, stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający sprawę operuje najczęściej opinią biegłego, o którego wnosi pełnomocnik strony pokrzywdzonej. Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiedzy specjalistycznej, których sąd nie posiada. Analogiczna sytuacja występuje podczas wyceny należnego odszkodowania, która również wymaga fachowej wiedzy, celem określenia rzeczywistej wartości uszkodzeń. Opinia biegłego stanowi kluczowy dowód w procesie udowodnienia roszczenia. W związku z powyższym już w pozwie zawrzeć odpowiednie wnioski dowodowe w tym wniosek o powołanie biegłego w celu wydania stosownej opinii. Doświadczenie, często pokazuje że sąd powołuje dwóch różnych biegłych. Jednego, by wykazał związek przyczynowo- skutkowy oraz drugiego,by ocenił wartość prac koniecznych do przywrócenia budynku do stanu pierwotnego. Biegły- jest niezależnym ekspertem, którego opinia musi być przede wszystkim obiektywna i definitywna. Kancelaria Kompensata Sp.zo.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oferuje swoje usługi w zakresie wnioskowania o biegłego sądowego oraz pilotowania postępowania sądowego do zakończenia postępowania i wyegzekwowania roszczeń.


JAK WŁAŚCIWIE WYBRAĆ KANCELARIĘ DO OBSŁUGI ODSZKODOWAŃ GÓRNICZYCH?
Z uwagi na bardzo aktualne, ale także niezwykle złożone zagadnienie, jakim jest dochodzenie odszkodowań za szkody górnicze, dość często temat podejmowany jest przez kancelarie wielospecjalistyczne, rzadziej przez wyspecjalizowany zespół fachowców, który dopiero w oparciu o merytoryczną analizę dokumentów budowlanych, opinii biegłego i prawne regulacje, jest w stanie rzetelnie podjąć się zadania dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze. Kancelaria Kompensata Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, jest przede wszystkim zespołem specjalistów bezwzględnie angażujących się w temat dochodzenia odszkodowań górniczych na poziomie wiedzy technicznej i prawniczej. Znajomość parametrów budowlanych i regulacji prawnych, daje nam w efekcie uczciwą przewagę, właściwe kompetencje i poczucie misji do działania w tematach dochodzenia odszkodowań za szkody górnicze. Ekspansja kancelarii, zajmujących się blokiem zagadnień związanych ze szkodami górniczymi, może zbić z tropu nawet najbardziej ostrożnego klienta. Oferty pomocy wabią gotowymi rozwiązaniami i obietnicami bez pokrycia, przypominając bardziej górniczą akwizycję, niż rzetelny instruktaż w dochodzeniu roszczenia. Przestrzegamy przed firmami, czy kancelariami zajmującymi się usługami doradczymi w zakresie odszkodowań za szkody górnicze, których dane w postaci numeru NIP, czy adresu nie widnieją na stronie, w zamian oferując barwną i rozbudowaną ofertę usług. Niestety nierzadko usługi doradcze w zakresie szkód górniczych, bardziej przypominają rozbudowaną ofertę kredytu, który przyciąga uwagę, ale którego warunki nie są dla nas przejrzyste. Ceną za nieudolny wybór pełnomocnika może być w efekcie znaczny spadek wartości roszczenia w dochodzeniu o odszkodowanie górnicze, bądź jego całkowity brak.
Kancelaria Kompensata Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej jest ukierunkowana na prowadzenie dochodzenia o odszkodowania górnicze, stąd jej profil działalności jest jasny i czytelny dla każdego, kto potrzebuje w tym zakresie wsparcia merytorycznego i pomocy prawnej. Zapraszamy do kontaktu oraz na bezpłatną poradę w zakresie oceny zaistniałej szkody o etiologii górniczej. Analiza prawna szkód górniczych oraz wartość wyliczenia roszczenia jest bezpłatna.


UBEZPIECZYCIEL a SZKODY GÓRNICZE
Aby wycenić wartość odszkodowania za szkody górnicze, należy zacząć od ustalenia czy uszkodzenia naszej nieruchomości należą do szkód górniczych. Innymi słowy, następstwa silnych wstrząsów, wszelkie przechyły budynków, spękane ściany niedomykające się okna lub drzwi oraz zalane piwnice to sygnały świadczące o wpływie oddziaływań poeksploatacyjnych. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Szkody górnicze to straty materialne spowodowane przez wstrząsy i opadanie gruntu w wyniku działalności zakładów górniczych. Zakład górniczy powinien uczynić zadość naszemu roszczeniu w ciągu 30 dni, co stanowi obowiązek ustawowy. W praktyce kopalnie unikają odpowiedzialności za spowodowane szkody, a ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, bo ubezpieczenie nie profiluje szkód górniczych. Niestety, firmy ubezpieczeniowe skutecznie wyłączają swoją odpowiedzialność w tym zakresie.
Nasze doświadczenie wskazuje, iż kopalnie odmawiają wypłaty odszkodowania lub po długim oczekiwaniu proponują bardzo zaniżoną kwotę jako ugodę. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze daje właścicielowi nieruchomości prawo żądania naprawienia szkody już wyrządzonej. 
Klauzule w umowie ubezpieczenia nie uznają takich zdarzeń jak tąpnięcia czy osunięcia gruntu i w sytuacji ich wystąpienia nie przysługuje nam z tego tytułu żadna ochrona. Brak ekspertyz ze strony ubezpieczycieli, czy faktycznie nasze uszkodzenia powstały w skutek pracy zakładu górniczego, powodują że stanowisko ubezpieczyciela jest niemal zawsze odmowne. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie objętym zagrożeniem?
Nasza kancelaria oferuje możliwość przeanalizowania danych i dokonania specjalistycznych pomiarów na nieruchomości dotkniętej szkodą, tym samym opieramy się o miarodajną ekspertyzę z zakresu biegłych sądowych i specjalistów szkód górniczych, którzy zasilają nasze szeregi.
Zanim sprawa trafi do sądu, istnieje konieczność wyczerpania obligatoryjnego postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca górniczy, bądź Skarb Państwa odmówi zawarcia ugody albo od zgłoszenia żądania naprawienia szkody przez poszkodowanego, upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany wyznaczy dłuższy termin. W zasadzie dzięki ustawowo zakreślonej odpowiedzialności za szkody górnicze po stronie kopalni (bądź przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie poeksploatacyjnym) i wyłączenia ze strony firm ubezpieczeniowych, obecnie dostępna procedura dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód górniczych wydaje się być skuteczna i wystarczająca, a co więcej, mniej kosztowna. Tym samym odpowiedzialność finansowa pomiędzy podmiotem, który wskazuje na zaistnienie szkody, a firmą ubezpieczeniową w kontekście warunków i zakresu udzielonej przez nią ochrony ubezpieczeniowej, przestaje odgrywać tu pierwszorzędną rolę.


WYCHYLENIE BUDYNKU PRZY SZKODACH GÓRNICZYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (z uwzględnieniem k.p.c.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wychylenie się od pionu konstrukcji budynku na skutek ruchu zakładu górniczego stanowi szkodę górniczą, która obniża wartość rynkową konkretnej nieruchomości. Przechył budynku powyżej 2,5 cm na metrze może być przesłanką do żądania jednorazowego odszkodowania za szkody górnicze o wartości budynku. Deformacja ta zwykle nie pojawia się z dnia na dzień, lecz postępuje powoli przez wiele lat. W zależności od stopnia odchylenia budynku od pionu, Sądy w ślad za biegłymi, określają stopień uciążliwości a co za tym idzie wielkość szkody. Wyróżniamy 3 kategorie przechyłów: nieznaczne, średnie i duże. Za przechył nieznaczny, uznajemy taki, który pozwala poszkodowanemu korzystać ze swojej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Z dużym przechyłem mamy do czynienia o wartości rzędu ok. 20 ‰ – jest to granica dopuszczalnego przechyłu budynku. Przechylenie powyżej tej wartości, uważa się za niedopuszczalne a biegli budynki z takim przechyłem kwalifikują do rozbiórki. Orzecznictwo od lat mierzy się z tematem ustalenia najbardziej odpowiedniej metody wyliczenia wartości odszkodowania szkód górniczych bardzo zniszczonych budynków. W doktrynie brak jest uniwersalnej formuły obliczeniowej odszkodowania w przypadku wychylenia budynku.
Nasz zespół specjalistów doskonale radzi sobie z tym zagadnieniem. Zapraszamy do kontaktu oraz na naszą stronę internetową. Jesteśmy w zasięgu niemal całego naznaczonego szkodami górniczymi terenu, działamy w takich miastach, jak.: Mszana, Przyszowice, Knurów, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Bytom, Ruda Śląska i wiele innych.


KoSZTY ROZBIÓRKI A ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU SZKÓD GÓRNICZYCH
Na skutek ruchu zakładu górniczego powstają czasem tak uciążliwe szkody budynku, iż jego naprawa jest niemożliwa lub po prostu ekonomicznie nieopłacalna. Roszczenie o koszty rozbiórki, stanowi element odszkodowania należnego poszkodowanemu ruchem zakładu górniczego.
Należy jednak pamiętać, iż odszkodowania z tytułu rozbiórki budynku powinniśmy się domagać dopiero po rzeczywistym jej dokonaniu, w innym przypadku narażamy się na ryzyko przegrania sprawy w tym zakresie,.


PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, A ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE
Zasadę odpowiedzialności zakładu górniczego regulują przepisy art. 144 – 146 prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z którymi, właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, na zasadach określonych ustawą.
Kwestia ustalenia podmiotu uprawnionego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest zatem jasna, ustawa stanowi, iż właściciel może żądać naprawienia szkody wyrządzonej działalnością zakładu górniczego. 
Co natomiast w sytuacji, gdy prawo własności nieruchomości zostanie przeniesione – np. na mocy umowy zamiany, sprzedaży, czy darowizny – na inną osobę?
Sąd Najwyższy w wyroku z 14 kwietnia 1971 r. o sygn. akt III CRN 56/71, wyraził pogląd, iż: „art. 548 KC odnosi się do tych tylko ciężarów i korzyści, jakie powstały po wydaniu rzeczy, gdy tymczasem w sprawie chodzi o odszkodowanie dotyczące zbytej nieruchomości przypadające za okres wcześniejszy. Mogłoby ono przejść na nabywcę tylko na podstawie szczególnej umowy. Nie zmienia sytuacji okoliczność, że w myśl art. 43 i 45 prawa górniczego (Dz.U. 1961 Nr 23 poz. 113) naprawienie szkody górniczej polega przede wszystkim na przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego a dopiero w dalszej kolejności na zapłacie odszkodowania pieniężnego. Przepisy te nie zmieniają bowiem fundamentalnej zasady prawa cywilnego, że odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu a poszkodowanymi byli powodowie jako właściciele nieruchomości w chwili powstania szkód górniczych.”
Reasumując ustalenie podmiotu uprawnionego do dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze, jest uzależniona od czasu, w którym dana szkoda powstała. W celu zabezpieczenia interesów nabywcy nieruchomości zalecamy, aby umowa przenosząca własność nieruchomości, zawierała również zapisy o cesji wierzytelności z tytułu szkód górniczych. Tak sporządzona umowa pozwoli nowemu właścicielowi zyskać uprawnienia do żądania naprawienia szkód, powstałych zarówno przed datą nabycia nieruchomości, jak i po tej dacie.


ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI
Finansowa rekompensata za tzw. szkody górnicze należy się również w sytuacji, gdy z uwagi na uszkodzenia wydobywcze kopalni musimy wykonać dodatkowe zabezpieczenia naszej budowy.
Ryzyko powstania szkód pochodzenia górniczego na terenach obciążonych działaniami górniczymi, jest wysokie. W celu minimalizacji skutków eksploatacji górniczej, inwestor na etapie projektowania przewiduje wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby wystarczająco zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych. Często konieczne jest zastosowanie płyty fundamentowej zamiast ław fundamentowych, a nawet zastosowanie dodatkowego zbrojenia budynku, czy dodatkowego wzmocnienia stropów.
Zwrot nakładów dokonuje zakład górniczy i przysługuje on inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu. Aby ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku, należy sporządzić kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Kosztorys, wraz z kserokopiami projektu, dokumentem poświadczającym opłatę za inspektora nadzoru, decyzją o pozwoleniu na budowę dziennikiem budowy przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód. W przypadku proponowanej przez kopalnię zaniżonej wartości nakładów, takie świadczenie traktujemy jak szkodę, którą poniósł inwestor i która pretenduje do naprawy. O faktyczny zwrot poniesionych nakładów często trzeba zawalczyć na drodze postępowania sądowego.
W przypadku rozpoczęcia nowego wydobycia lub rozszerzenia wydobycia już prowadzonego, właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości dodatkowego zabezpieczenia budynków. W sytuacji wystąpienia szkód na nieruchomości, właściciele upoważnieni są do wystąpienia o odszkodowanie za szkody górnicze.
Wiele osób nie wie: gdzie zgłosić szkody górnicze, jaki wniosek złożyć aby kopalnia wypłaciła odszkodowanie za szkody górnicze, czy kopalnia musi naprawić szkody górnicze, czy muszę się godzić na podpisanie ugody z kopalnią, jak wnieść pozew o szkody górnicze – jak dostać odszkodowanie za szkody górnicze oraz jakie kroki poczynić w celu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi.
Specjaliści od szkód górniczych z Kancelarii Kompensata Sp.zo.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zapraszają do konstruktywnego wsparcia w odpowiedzi na wszystkie pytania, które wiążą się z zagadnieniami szkód górniczych, od momentu zaobserwowania u Państwa oznak oddziaływań poeksploatacyjnych, po egzekwowanie roszczeń nierzadko zwieńczonych naszym udziałem w postępowaniach sądowych. Pomagamy oszacować wartość szkód oraz uzyskać zabezpieczenie z tytułu szkód górniczych przy inwestycjach budowlanych, które przecież wiążą się z dużym nakładem własnym.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu