ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ ZA SZKODY GÓRNICZE


restrukturyzacja kopalni

 

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) prowadzi likwidację i zagospodarowuje majątek zlikwidowanych kopalń. Spółka powstała w roku 2000. Jednak największe zmiany w górnictwie i samej spółce przyniósł rok 2015, w którym to dwa duże przedsiębiorstwa górnicze – Kompania Węglowa S.A. oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. – na podstawie przepisów ustawy zostały przekazane nieodpłatnie do SRK. Jednak zanim to nastąpiło część majątku Kompanii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego została sprzedana Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. (obecnie S.A.). Wobec tej sytuacji, kto ponosi odpowiedzialność za szkody górnicze?

SZKODY GÓRNICZE W PRZEPISACH PRAWA

Do naprawy szkody zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego powstała szkoda, lub też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981, ze zm.). Gdy nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu wykrycia szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

Zgodnie z art. 8c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379, ze zm.) „z dniem nabycia mienia (…) przedsiębiorstwo (…) przejmuje zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów (…) Środki na finansowanie tych zobowiązań pochodzą z dotacji budżetowej”. Niemniej w praktyce sytuacja nie zawsze jest tak jasna, jak wydawałoby się, ta wynikająca z przepisów. Spółka Restrukturyzacji Kopalń w oczywisty sposób działając w celu ochrony swojego interesu wykorzystuje wskazaną na wstępie zawiłą sytuację prawna i faktyczną kwestionując swoją odpowiedzialność w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II C 126/14) wskazał, iż „analiza przedstawionych norm prowadzi do wniosku, że stanowią one lex specialis w stosunku do art. 55(4) kc stanowiącego o solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa (…) w przeciwnym bowiem wypadku zbędna byłaby norma o przejęciu zobowiązań z tytułu szkód górniczych (art. 8c ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa)”.

POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Zawiłe procedury i przepisy prawne z zakresu szkód górniczych powodują, iż poszkodowani często decydują się oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz rzeczowe sformułowanie treści wniosku bądź ugody (m.in. poprzez sporządzenie własnych opinii budowlanych, kosztorysów) pozwala zapobiec wielu problemom oraz zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania we właściwej wysokości.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana jest za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów.

Zapoznaj się z nasza ofertą i umów się na bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu