MOMENT DOWIEDZENIA SIĘ O SZKODACH GÓRNICZYCH


zegar i domki z klocków

 

 

Prowadzenie eksploatacji górniczej skutkuje kształtowaniem się na powierzchni terenu rozlicznych deformacji takich jak niecki obniżeniowe, uskoki czy szczeliny. To z kolei wpływa negatywnie na posadowione na tym gruncie budynki pogarszając ich stan techniczny oraz utrudniając bądź wręcz uniemożliwiając ich użytkowanie. Sytuacja kształtuje się najgorzej na terenach poddawanych negatywnym wpływom zakładu górniczego nieustannie i wielokrotnie. W procesie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych niezwykle istotny jest moment dowiedzenia się o szkodzie, gdyż związany jest on z pojęciem przedawnienia szkód górniczych.
Data dowiedzenia się o szkodzie to najistotniejsza okoliczność wpływająca bezpośrednio na przedawnienie szkody górniczej. Zasadę tę wprowadzono w art. 149 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 ze zm.), który stanowi, że „Roszczenia określone niniejszym działem przedawniając się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie.” Tym samym bez znaczenia pozostaje fakt i data złożenia wniosku o naprawę szkody górniczej, gdyż istotniejsze i kluczowe znaczenie ma wskazany w nim termin dowiedzenia się o istnieniu szkody przez poszkodowanego.

PROBLEM BRAKU ŚWIADOMOŚCI SZKÓD GÓRNICZYCH

Wysokość odszkodowania ustalana jest najczęściej na podstawie określonej wartości odtworzeniowej budynku z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia. O występowaniu szkód górniczych nabywcy nieruchomości dowiadują się zazwyczaj już po jej zakupie, w trakcie jej użytkowania. Co więcej kupujący często nie otrzymują od sprzedających żadnych informacji na temat występowania na danej nieruchomości szkód górniczych w przeszłości, szkód górniczych już naprawionych, ani informacji o uzyskanych przez poprzednich właścicieli odszkodowaniach za szkody górnicze.

Osoby spoza terenów górniczych nabywające nieruchomość pozostającą w obszarze negatywnych wpływ górniczych bywają w dwójnasób zaskoczone pojawieniem się szkód górniczych. Sytuacja taka może dotknąć bezpośrednio nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców. Ponadto, szkody górnicze mogą wywierać pośredni wpływ na działalność takich podmiotów gospodarczych jak ubezpieczyciele lub banki (np. gdy nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego).

CZAS DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ POSZKODOWANYCH

Gdy dom lub mieszkanie zostały uszkodzone lub doszło do ich utraty, obniżył się standard życia mieszkańców uszkodzonego obiektu, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości – jest to przesłanką do dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze. Należy się ono osobom fizycznym i przedsiębiorcom, którzy są właścicielami, dzierżawcami, zarządcami bądź użytkownikami obiektu lub gruntu dotkniętego szkodami.

 „Kompensata” Sp. z o.o. pozyskuje dla swoich Klientów odszkodowania za szkody górnicze na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Zobacz dlaczego warto i umów się na darmowe oraz niezobowiązujące spotkanie!

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu