Kto jest odpowiedzialny za szkody górnicze, jeżeli kopalnia została zlikwidowana? 


stara kopalnia

 

 

Szkoda górnicza spowodowana jest działalnością zakładu górniczego. Zgodnie z rozdziałem VIII (art. 146) ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020.0.1064 t.j.)  odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda. Co się dzieje w sytuacji, gdy szkoda górnicza zostaje stwierdzona, a kopalnia za nią odpowiadająca została zlikwidowana?

Likwidacja kopalni a odpowiedzialność za szkody górnicze

W ostatnich latach doszło do wielu zmian spowodowanych skutkami restrukturyzacji i likwidacji w polskim górnictwie. Zmiany te mają bezpośredni wpływ prawny na toczące się sprawy sądowe dotyczące odpowiedzialności za szkody górnicze. Podstawą prawną regulującą kwestie funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest Ustawa z dn. 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ten dokument reguluje kwestie związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw górniczych oraz ich likwidacją, jak również odnosi się do spraw związanych z finansowaniem następstw prawnych tych działań. Przepisy wskazują, że podmiotem prowadzącym likwidację przedsiębiorstw górniczych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą główną w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 (SRK). SRK przeprowadza likwidację kopalni, zakładu górniczego lub jego części, finansując wszelkie działania ze Skarbu Państwa i innych źródeł finansowania (m.in. sprzedaż lub wynajem nieruchomości itd.).

W związku z tym z dniem nabycia mienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń przejmuje również zobowiązania z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego (również szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów). Środki niezbędne na finansowanie tych zobowiązań pochodzą z dotacji budżetowej.

Od strony prawnej sytuacja wydaje się dość klarowna: za szkody górnicze płaci kopalnia, a w przypadku jej likwidacji — Skarb Państwa. Przyjęta zasada wydaje się logiczna i słuszna. Jednak ze względu na bardzo dynamiczne zmiany zachodzące w polskim górnictwie, niejednokrotnie dochodzi do różnych problemów prawnych i organizacyjnych, z którymi borykają się m.in. osoby starające się o naprawienie szkód górniczych. Zważywszy na złożony charakter tych spraw, potrzeba wiedzy, doświadczenia i praktyki, aby dochodzić swoich praw przed sądem. Kompleksowe wsparcie fachowych pełnomocników, którzy specjalizują się w tej dziedzinie, może okazać się pomocne i pozwoli uniknąć błędów formalnych skutkujących oddaleniem roszczeń.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu