Kto jest odpowiedzialny za szkody górnicze?


książka i młotek

 

 

Szkody górnicze są bezpośrednio związane z działalnością przedsiębiorstw, które zajmują się działalnością z zakresu eksploatacji złóż węgla. Kwestie dotyczące tego rodzaju szkód regulowane są przede wszystkim przez Ustawę z dn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, chociaż w niektórych przypadkach zastosowanie znajdują też przepisy Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność za szkody górnicze w świetle prawa

Kwestie związane z odpowiedzialnością za szkodę spowodowaną ruchem zakładu górniczego regulowane są przez art. 144–152 Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z ww. ustawą za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego ponosi przedsiębiorca prowadzący ten zakład, a także każdy inny podmiot prowadzący działalność regulowaną przez Prawo geologiczne i górnicze. W sytuacji, gdy nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody, odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy, który w dniu ujawnienia szkody prowadził w danym obszarze górniczym działalność. Jeśli taki przedsiębiorca nie istnieje (np. zakład górniczy został zlikwidowany), odpowiedzialność przechodzi na Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

Jeśli doszło do szkody górniczej, która nastąpiła również z innych przyczyn niż ruch zakładu górniczego, odpowiedzialność ponoszą wszystkie wskazane podmioty — nawet jeśli ich działalność nie jest regulowana przez Prawo geologiczne i górnicze. Dotyczy to również podmiotów, które wykonują czynności powierzone im przez przedsiębiorcę prowadzącego zakład górniczy.

Kodeks cywilny znajduje zastosowanie w przypadku szkód w mieniu, które zostały wyrządzone właścicielowi lub osobie, której przysługują inne niż prawa niż własność majątkowa (chyba że Prawo geologiczne i górnicze stanowi inaczej). Trzeba więc pamiętać, że odpowiedzialność cywilna zakładu górniczego może być różna w zależności od rodzaju szkody. Kodeks cywilny obowiązuje również, gdy szkody dotyczą dóbr o charakterze niematerialnym (np. na osobie), a także wtedy, gdy doszło do szkód na mieniu spowodowanych ruchem zakładu górniczego prowadzonym niezgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu