Koszty szkód górniczych to również utracone korzyści

 


strata

 

 

Aby Sąd uznał utracone korzyści za poniesioną szkodę, niezbędne jest wykazanie znaczącego prawdopodobieństwa – wykazanie, że w świetle doświadczenia życiowego rzeczywiście można twierdzić, że gdyby nie uszkodzenia spowodowane przez kopalnię, poszkodowany odniósłby zysk. Wymaga to głębokiej znajomości tematu od strony tak prawniczej, jak i finansowej oraz praktycznej – słowem wiedzy wszechstronnej. Nasz zespół łączy siły prawników, rzeczoznawców, pracowników branży budowlanej, kosztorysantów, mierników i geologów w taki sposób, aby udowodnienie roszczeń i dochodzenie odszkodowań za szkody górnicze było skuteczne. W tym artykule podzielimy się naszym doświadczeniem i skupimy się na zagadnieniu utraconych korzyści – zapraszamy do lektury.

Czym są utracone korzyści?

Na początek warto pochylić się nad pojęciem utraconych korzyści. Kiedy wskutek ruchu zakładów górniczych następuje zniekształcenie terenu, uszkodzeniu ulegają domy mieszkalne, gospodarcze, a także urządzenia czy nieruchomości gruntowe. W związku z tym często okazuje się, że niemożliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej, bądź jest znacznie utrudnione. Wartość aktywów, które nie weszły do majątku wskutek zdarzenia wyrządzającego szkodę oraz wartość pasywów, które się wskutek tego zdarzenia nie zmniejszyły, to utracone korzyści. Wraz ze stratą wyznaczają granice szkody majątkowej. Niewątpliwie, budynki i urządzenia uszkodzone wskutek ruchu zakładu górniczego przekładają się na utracone korzyści.

Czym są szkody górnicze? Czym są koszty szkód górniczych?

Wszelka działalność górnicza powodująca ruch nadległych mas skalnych może przyczynić się do zmian warunków geologicznych i hydrogeologicznych, a tym samym do zniekształcenia terenu. Słowem – do uszkodzenia nieruchomości, gruntów, różnorakich urządzeń i infrastruktury. Eksploatacja górnicza wiąże się ze zmianami stosunków wodnych w górotworze, z przemieszczeniem elementów górotworu i ze wstrząsami górotworu. W efekcie następują przekształcenia przyrodnicze, zmiany ukształtowania powierzchni, przemieszczenia, odkształcenia, drgania i uszkodzenia obiektów – co siłą rzeczy wiąże się z występowaniem szkód i potrzebą poniesienia znaczących kosztów. Koszty szkód górniczych to suma kosztów poniesionych na profilaktykę, usunięcie szkód, odszkodowania za szkody oraz utracone korzyści.

Czy koszty szkód górniczych to utracone korzyści?

Jak wykazały dwa powyższe akapity, szkody górnicze są ściśle powiązane z utraconymi korzyściami. Pojęcia szkód górniczych i utraconych korzyści są bardzo szerokie. W tym jednak konkretnym zagadnieniu te korzyści poszkodowanego, które nie zaistniały z powodu wystąpienia szkód górniczych to korzyści utracone. Złożone warunki geologiczno-górnicze i skomplikowana sytuacja na powierzchni niejednokrotnie mocno utrudnia wydanie jasnego osądu. Chociaż wykazanie związku przyczynowego, pomiędzy szkodą a uszkodzonym obiektem, a zatem i utraconą korzyścią może nastręczać problemów, niewątpliwie koszty szkód górniczych są to utracone korzyści. W przeprowadzeniu sprawy i udowodnieniu istniejącego pomostu pomiędzy uszkodzeniem a szkodą, a także prawdopodobieństwa uzyskania korzyści, pomoże nasz doświadczony zespół.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu