KOSZT DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA SZKODY GÓRNICZE


skarbonka

 

 

Jedną z głównych obaw osób poszkodowanych przez szkody górnicze przed rozpoczęciem dochodzenia roszczeń o ich naprawę stanowi niepewność co do wysokości kosztów z tym związanych. Pierwszy etap na drodze dochodzenia odszkodowania szkód górniczych – złożenie wniosku do kopalni oraz przeprowadzenie obligatoryjnego postępowania ugodowego – nie jest związany z żadnymi kosztami. Co jednak w sytuacji, gdy wyczerpiemy drogę ugodową i zdecydujemy się skierować sprawę do sądu?
 
Generalnie, strona powodowa składająca pozew do sądu zobowiązana jest do wniesienia opłaty z tego tytułu w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia. Ponadto, ponieść należy również koszty przeprowadzenia postępowania dowodowego, zwłaszcza kosztownej opinii biegłego. Jako, że wysokość roszczeń z tytułu szkód górniczych często sięga kwot rzędu dziesiątek tysięcy złotych, a nierzadko nawet setek tysięcy, łatwo obliczyć kwotę potencjalnych kosztów sądowych. Z tego też powodu ustawodawca przewidział dla stron dochodzących naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego zwolnienie od konieczności uiszczania kosztów sądowych [art. 96 ust. 1 pkt. 12) ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych], aby ułatwić im dochodzenie tych roszczeń. W związku z tym nie ma konieczności ponoszenia opłat związanych ze złożeniem w sądzie pozwu, ani kosztów opinii biegłego. Niemniej, należy mieć na względzie, iż pomimo tego zwolnienia możemy zostać w pewnych sytuacjach obciążeni kosztami przez sąd na koniec sprawy.

Co natomiast z wynagrodzeniem adwokata czy radcy prawnego? Ustalając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego sąd uwzględnia szereg czynników takich jak nakład pracy pełnomocnika, czy charakter sprawy. Zasądzona opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna tzw. stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy a jej wysokość będzie różnić się w zależności od sprawy. Zazwyczaj zamyka się ona w granicach kilku tysięcy złotych. W ramach naszego powództwa możemy jednak domagać się od pozwanej strony (kopalni, przedsiębiorcy górniczego) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto, likwidacja szkody górniczej może wymagać dodatkowych czynności zabezpieczających nasz interes takich jak np. przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii geotechnicznych we własnym zakresie (poprzez firmy geodezyjne), co wiąże się z kolejnymi kosztami rzędu do kilku tysięcy złotych.

Postępowanie w sprawach o naprawę szkód górniczych to na tyle złożone zagadnienie, iż warto rozważyć powierzenie go wyspecjalizowanemu w tym podmiotowi, który przeprowadzi wszystkie te czynności za nas. Kompensata Sp. z o.o. prowadząc Państwa sprawę pokrywa wszelkie koszty związane z jej prowadzeniem, jednocześnie nie pobierając od swoich Klientów żadnych opłat wstępnych ani opłat w trakcie postępowania.

Wynagrodzenie prowizyjne pobieramy tylko w przypadku wygrania sprawy o naprawę szkód i stanowi ono procent od wartości uzyskanego odszkodowania.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu