JAK WYGLĄDA WYROK W SPRAWIE O SZKODY GÓRNICZE?


wyrok

 

 

W postępowaniu cywilnym, w ramach którego rozstrzygane są sprawy o naprawę szkód górniczych, wyrok stanowi o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia. Powodem nazywana jest osoba, która wszczęła postępowanie poprzez sporządzenie i wniesienie do sądu pozwu. Wydając wyrok sąd bierze pod uwagę stan z chwili wyrokowania. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. Wydawany jest po niejawnej naradzie sędziów, a jego ogłoszenie powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Sądy okręgowe rozstrzygają sprawy, w których wartość przedmiotu sporu jest większa niż 75 000 złotych, natomiast sprawy poniżej tej wartości stanowią właściwość sądów rejonowych.
 
Wyrok składa się z sentencji i uzasadnienia. Na sentencję wyroku składają się: część stała (rubrum) oraz część zmienna (tenor). Rubrum obejmuje: sygnaturę akt sprawy; datę i miejsce wydania wyroku; oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok; listę członków składu orzekającego oraz protokolanta; datę i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia; oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu sprawy. Tenor zawiera rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron, postanowienia dodatkowe oraz orzeczenie o kosztach postępowania. Sentencję wyroku podpisuje cały skład sądu.

Uzasadnienie sporządzane jest niemal wyłącznie na wniosek strony. Sąd wyjaśnia w nim podstawy faktyczne i prawne wyroku. Jego zadaniem jest także umożliwienie przeprowadzenia kontroli apelacyjnej i kasacyjnej. Spełnia ono również funkcję porządkującą. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia.

Wyrok wydany w I instancji może zostać zaskarżony apelacją. Z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia apelacji lub z chwilą ogłoszenia wyroku w postępowaniu odwoławczym, wyrok staje się prawomocny, a tym samym - zależnie od rodzaju zawartego w nim rozstrzygnięcia - wykonalny bądź skuteczny.

Zobacz poniżej przykłady rzeczywistych wyroków wydanych w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze prowadzonych z udziałem specjalistów Kompensata Sp. z o.o.
 
 
wyrok-1
wyrok-2
wyrok-3
wyrok-4

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu