Jak postępować w sytuacji, gdy szkoda górnicza stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia?

dziura w ziemi

 

Szkoda górnicza to zjawisko, które może wystąpić w wyniku prowadzenia prac górniczych, takich jak wydobycie surowców mineralnych czy budowa podziemnych konstrukcji. W sytuacji, gdy szkoda górnicza stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa. W niniejszym artykule omówimy, jakie działania należy podjąć w takiej sytuacji.

 

Zgłoszenie szkody górniczej

 

Pierwszym krokiem w przypadku stwierdzenia szkody górniczej jest jej zgłoszenie odpowiednim służbom. W Polsce instytucją odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad działalnością górniczą jest Wyższy Urząd Górniczy. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat rodzaju szkody, jej lokalizacji oraz ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Należy również poinformować właściciela lub zarządcę terenu, na którym wystąpiła szkoda górnicza. Niezależnie od rodzaju szkody górniczej warto korzystać z pomocy pośredników, którzy pomogą Ci skompletować niezbędne dokumenty, uzyskać należne odszkodowanie i przejść przez cały proces, który może być nie tylko długi, ale też bardzo skomplikowany.

 

Ewakuacja mieszkańców

 

Jeśli szkoda górnicza stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, konieczne może być przeprowadzenie ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych. Decyzję o ewakuacji podejmuje wojewoda na podstawie analizy ryzyka oraz rekomendacji służb specjalistycznych, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Nadzoru Górniczego czy służby sanitarne. W przypadku ewakuacji ważne jest zachowanie spokoju i ścisłe przestrzeganie wytycznych służb ratowniczych.

 

Monitoring sytuacji

 

Po zgłoszeniu szkody górniczej i ewentualnej ewakuacji mieszkańców należy monitorować rozwój sytuacji. Wykonawca robót górniczych jest zobowiązany do prowadzenia stałego nadzoru nad miejscem wystąpienia szkody oraz informowania odpowiednich służb o zmianach sytuacji. W razie potrzeby może być konieczne zlecenie dodatkowych badań geologicznych czy geotechnicznych w celu dokładniejszego określenia przyczyn szkody górniczej i oceny ryzyka.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu