Dochodzenie naprawienia szkody górniczej a koszty procesu. Kto je ponosi?


obliczenia na kalkulatorze

 

 

Koszty związane z procesem dotyczącym dochodzenia naprawienia szkody górniczej często nie są do końca jasne dla osoby, która chce go wnieść i zdarza się, że rezygnuje z tego zamiaru właśnie z uwagi na obawę przed ich poniesieniem. Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca wprowadził szereg udogodnień, dzięki którym poszkodowani mogą nawiązać dialog z zakładem górniczych w sposób realny. Jak to wygląda w praktyce?

Postępowanie ugodowe

Regulacje dotyczące postępowania w sprawach szkód górniczych zostały zawarte w art. 151 ust. 1 Prawa Geologicznego i Górniczego. Zgodnie z nimi przed rozpoczęciem roszczeń sądowych, należy przeprowadzić postępowanie ugodowe. W tym przypadku ugoda polega na tym, że każda ze stron sporu decyduje się na pewne ustępstwa wobec drugiej ze stron. Mowa tutaj o istniejącym pomiędzy nimi stosunku prawnym. Zgodnie z art. 917 Kodeksu Cywilnego celem ugody jest uchylenie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku stron, zapewnienie ich wykonania albo uchylenie sporu, który już istnieje bądź może się pojawić. Postępowanie sądowe może się rozpocząć, jeśli zostanie wyczerpane postępowanie ugodowe. Mowa tutaj o odmowie zawarcia ugody przez przedsiębiorcę lub po upłynięciu 30 dni (lub dłuższego okresu, jeśli taki wskaże poszkodowany) od dnia żądania zawarcia ugody.

Proces sądowy i koszty

Jeśli postępowanie ugodowe zostanie wyczerpane, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu.  Co ważne, w toku postępowania sądowego dochodzący roszczenia powód jest obowiązany do tego, by uiścić opłatę w wysokości 5% dochodzonego roszczenia. Ma on również pokrywać koszty, które związane będą z prowadzeniem postępowania dowodowego, mamy tutaj na myśli przede wszystkim zaliczki, które należy wpłacać na potrzeby sporządzenia opinii biegłych, które są kosztowne. Jednak w zależności od tego, jaki będzie wynik procesu, koszty te podlegać będą rozliczeniu pomiędzy każdą ze stron wniesionego sporu. Z uwagi na to, że takie koszty mogłyby uniemożliwić dochodzenie, ustawodawca zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnił osobę dochodzącą odszkodowania z ponoszenia kosztów związanych ze złożeniem pozwu czy tymi związanymi z postępowaniem (na przykład opinią biegłych). Dzięki tym udogodnieniom dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest możliwe dla osoby poszkodowanej.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu