Szkoda górnicza a wymagalność zobowiązania


Na wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest zobowiązanie. W tym celu najlepiej sięgnąć do art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Jak już zostało wspomniane, jego źródłem w przypadku szkód górniczych może być umowa lub konstytutywne orzeczenie sądu.

 

Naprawienie szkody górniczej może z kolei odbyć się poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę odszkodowania. Jest to zobowiązanie, w którym dłużnikiem jest zakład górniczy, zaś wierzycielem poszkodowany. Moment powstania jego wymagalności uprawnia z kolei poszkodowanego do dochodzenia swojego roszczenia na drodze sądowej. Co istotne, w przypadku zobowiązań pieniężnych od tej chwili naliczane są także odsetki ustawowe.


Kiedy zobowiązanie o naprawienie szkody górniczej staje się wymagalne?

 

Co do zasady, zobowiązanie staje się wymagalne wraz z upływem terminu spełnienia świadczenia. Ten z kolei wyznaczony jest poprzez treść zawartej umowy lub orzeczenia sądu. Jeżeli więc przykładowo zakład górniczy zobowiązał się do naprawienia szkody do 10 kwietnia 2021 roku, to wymagalność powstanie w pierwszym dniu opóźnienia, czyli 11 kwietnia 2021 roku.

 

Warto także zaznaczyć, że w przypadku, gdy nie określono konkretnej daty do naprawienia szkody, wierzyciel powinien wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia, zaś ten zrobić to niezwłocznie. Jeżeli jednak zakład górniczy uchyli się od swojego obowiązku, konieczne będzie wkroczenie na drogę sądową. Nie może nastąpić to jednak wcześniej niż po 30 dniach od doręczenia wniosku o naprawę szkód (zgłoszenia szkody), co wynika wprost z treści ustawy Prawo geologiczne i górnicze.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu