CZY WARTO IŚĆ DO SĄDU PO ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?


rzeźba

 

 

Art. 151. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Generalna praktyka przedsiębiorców górniczych wskazuje, iż prawie w każdym przypadku doszukać się można znacznych rozbieżności pomiędzy wartościami proponowanych Poszkodowanym odszkodowań za szkody górnicze a rzeczywistymi (rynkowymi) kosztami ich naprawy. Ponadto, ze względu na panujący w zakładach górniczych ład korporacyjny czas uzyskania odszkodowania na warunkach jednostronnie narzuconych przez zakład górniczy jest relatywnie długi, zwiększając prawdopodobieństwo przedawnienia się szkód górniczych. Stawia to osoby poszkodowane przed pytaniem czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie jest dla nich lepsze?
 
WYCZERPANIE POSTĘPOWANIA UGODOWEGO

Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli:
  1. przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub 
  2. od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, wyznaczy dłuższy termin.

W praktyce 30-dniowy termin okazuje się często niewystarczający do oszacowania rozmiaru szkody, wyliczenia odszkodowania i ewentualnego zawarcia ugody. Należy pamiętać, iż ustawodawca zakreśla przedsiębiorcy górniczemu 30-dniowy termin na zawarcie ugody - nie na odpowiedź, rozpoznanie sprawy, wyznaczenie oględzin ani temu podobne. Wykazując się dobrą wolą i wyznaczając dłuższy termin powinniśmy jednocześnie pamiętać, iż wielokrotne przedłużanie tego okresu nie leży w interesie Poszkodowanych, gdyż naraża ich na przedawnienie roszczenia, którego termin wynosi co do zasady 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (o ile szkody nie powstały przed rokiem 2012).

Przedsiębiorcy górniczy odmawiają naprawy szkód Poszkodowanym przez szkody górnicze najczęściej powołując się na:
  • brak związku przyczynowego pomiędzy szkodą a ruchem zakładu górniczego i wskazując na położenie nieruchomości poza terenem objętym negatywnymi wpływami górniczymi, czy też powołując się na uspokojenie się terenu,
  • przedawnienie roszczenia o naprawę szkód górniczych, czy też
  • przyczynienie się Poszkodowanego do powstania szkody podnosząc zarzut, iż szkody powstały wskutek zaniedbań w eksploatacji budynku, bądź też wynikają z wad konstrukcyjnych.
Innym argumentem (całkowicie bezzasadnym) jest powoływanie się przez zakład górniczy na przedwczesność dochodzenia roszczeń, podnosząc rzekomą zasadność naprawy szkód pochodzenia górniczego dopiero po uspokojeniu się terenu.

Choć przedsiębiorcy górniczy często i chętnie zapewniają, iż są przygotowani oraz mają zabezpieczone środki finansowe do usuwania negatywnych skutków prowadzonego przez nich wydobycia, w rzeczywistości Poszkodowani nie mają wielu możliwości ingerowania w treść ugód, a tym samym także wysokości odszkodowań, które nie są szacowane w oparciu o rzeczywistą (rynkową) wartość prac naprawczych. Nie dajmy się zwieźć, reagujmy natychmiast, a gdy zachodzi potrzeba – kierujmy sprawę do sądu.

Ustawodawca dla poszkodowanych przez szkody górnicze przewidział ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych. Tym samym, aby założyć i prowadzić sprawę nie muszą oni wnosić opłaty sądowej ani pokrywać kosztów biegłych sądowych, których dopuszczenie w przewodzie sądowym jest konieczne.

UGODA A SĄD – PORÓWNANIE

Sądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych, poza tym, iż zwolnione jest z kosztów sądowych, pozwala:
  • domagać się odsetek od kwoty odszkodowania,
  • uzyskać odszkodowanie odpowiadające rzeczywistej wartości napraw,
  • często szybciej wyegzekwować naprawę szkody,
  • uzyskać płatność odszkodowania w całości (bez wypłat / odbiorów częściowych),
  • uniknąć rygorów narzucanych przez kopalnie w ugodach, takich jak np. konieczność uzyskania zgody Zarządu dla spraw o większej wartości.

POMOC PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO

Znaczna część poszkodowanych to osoby fizyczne, którzy nie posiadają niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia, aby w sposób bezpieczny dla siebie przeprowadzić całość interdyscyplinarnego postępowania o naprawę szkód pochodzenia górniczego. Nie da się ukryć, iż wejście w spór z przedsiębiorcą górniczym, który dysponuje nie tylko większym kapitałem finansowym, ale również zespołem pracowników wyspecjalizowanych i doświadczonych w szkodach górniczych stanowi wyznawanie merytoryczne i organizacyjne.

„Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Dzięki temu zarówno na etapie przedsądowym, jak i w sądowym postępowaniu o naprawę szkód górniczych może skutecznie równoważyć działania kopalni i przeciwstawiać się jej potencjalnie nieuczciwym praktykom. Szeroki wielodziedzinowy doświadczony zespół pozwala szybko i skutecznie odpowiadać na zarzuty kopalni poprzez formułowanie stosowanych pism procesowych, własnych kosztorysów naprawy szkód oraz reprezentowanie Klienta w trakcie oględzin czy rozpraw sądowych – w sposób gwarantujący bezpieczeństwo poszkodowanym i dający im pewność obronny ich praw.

„Kompensata” Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania, wobec czego rozpoczęcie i prowadzenie postępowania jest dla poszkodowanych całkowicie bezkosztowe.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu