Artykuł 146 ust. 3 PGG z 2011 r. , czyli domnienanie odpowiedzialności kopalni


znaczek sprawy

 

 

Wydobywanie węgla kamiennego to bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Niestety proces ten odbywa się przy zastosowaniu metody głębinowej, co oznacza, że tworzone są zarówno pionowe, jak i poziome wyrobiska górnicze (tzw. szyby). Przestrzenie, z których zostaje pobrany surowiec pozostają puste, co prowadzi do niekorzystnych zmian, oddziałujących m.in. na budynki znajdujące się na pobliskim obszarze. Budynki te ulegają zniszczeniom, przybierającym postać pękających ścian lub nawet całkowicie zawalonych konstrukcji. Co ważne, negatywne oddziaływanie kopalni ma miejsce na przestrzeni wielu lat, co wiąże się zarówno z powstawaniem nowych szkód, jak i z pogłębianiem się starych uszkodzeń.
​Należy jednak podkreślić, że polskie prawo daje możliwość dochodzenia swoich racji z tytułu szkód górniczych. Jednym z najważniejszych przepisów, który ma zastosowanie w tego rodzaju sytuacji jest artykuł 146 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku. W naszym artykule przedstawiamy jego treść i wskazujemy na najważniejsze zagadnienia, o których należy pamiętać.

Domniemanie odpowiedzialności kopalni - treść przepisu

Artykuł 146 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku brzmi następująco:
"1. Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się także do innych podmiotów prowadzących działalność regulowaną ustawą, nawet jeżeli nie stosuje się do nich przepisów dotyczących ruchu zakładu górniczego.
  2. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą.
  3. Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych niniejszym działem.
  4. Jeżeli szkoda nastąpiła także z innych przyczyn niż ruch zakładu górniczego, odpowiedzialność podmiotów określonych w ust. 1—4 oraz innych podmiotów jest solidarna.
  5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz podmiotów trudniących się zawodowo wykonywaniem powierzonych im przez tego przedsiębiorcę czynności jest solidarna."

Warto wskazać na pewną różnicę, która występuje między Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku, a Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z 2011 roku. Na jaki szczegół należy zwrócić uwagę?
W ustawie z 2011 roku czytamy: "3. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą.". Odpowiednikiem tego fragmentu w Ustawie z 1994 był przepis: "Art. 93. 1. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w chwili ujawnienia się szkody jest uprawniony do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego."

W znowelizowanej Ustawie podano więc bardziej precyzyjny opis, który szczegółowo wyjaśnia rodzaj ponoszonej odpowiedzialności, co ma duże znaczenie w czasie rozpatrywania tego typu spraw. Jednak to nie koniec. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę analizując przytoczony powyżej przepis prawny?

Co to oznacza?

Cytowany wyżej przepis, czyli artykuł 160 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest określany jako domniemanie odpowiedzialności kopalni, czyli domniemanie odpowiedzialności przedsiębiorcy, który prowadzi określoną działalność na obszarze górniczym. Taka odpowiedzialność obejmuje wszystkie nieruchomości, które są zlokalizowane w zasięgu wpływów eksploatacyjnych. Co ważne chodzi zarówno o wpływy statyczne, jak i wpływy dynamiczne.

Dlaczego przepis ten jest tak ważny? Przede wszystkim dlatego, że zmniejsza dysproporcje faktyczne mające miejsce w procesie prowadzonym między poszkodowanymi a kopalniami. Jego zastosowanie ma też wpływ na przebieg postępowania. Podmioty odpowiadające za szkody mogą czuć się zobligowane do uznania swojej odpowiedzialności, a co za tym idzie do zrekompensowania swojej winy. Oznacza to także koniec przerzucania odpowiedzialności oraz większą skłonność do zawierania korzystnych dla osób poszkodowanych porozumień.

Jeśli i Ty mieszkasz na terenie, na którym występują tzw. szkody górnicze, poznaj swoje prawa. Sprawdź naszą stronę internetową i już dziś skorzystaj z pomocy naszych specjalistów.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu