Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie, które otrzymuje poszkodowany od podmiotu prawa cywilnego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub Skarbu Państwa), który wyrządził mu krzywdę, bądź ponosi za nią odpowiedzialność. Należy się ono także w sytuacji tzw. utraconych korzyści (czyli tych, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do szkody).

Celem wypłaty odszkodowania jest naprawa szkód majątkowych wyrządzonych na mieniu lub osobie (w przeciwieństwie do zadośćuczynienia, którego przeznaczeniem jest wyłącznie  rekompensata krzywdy wyrządzonej na osobie – co sprawia, że wartość szkody jest trudniejsza do oszacowania).

Świadczenie nie może przewyższać szkody, a ma ją wyrównać. Może przybrać formę restytucji naturalnej (czyli usunięcia szkody i przywrócenia stanu poprzedniego) lub rekompensaty pieniężnej za wyrządzoną krzywdę. Zdarza się też, że wartość świadczenia bywa niższa – jeśli poszkodowany miał wpływ na powstanie lub zwiększenie się rozmiaru szkody, bądź gdy takie rozwiązanie zostało uzgodnione w umowie pomiędzy stronami.

Aby otrzymać odszkodowanie za szkody górnicze, należy przede wszystkim ustalić, który zakład górniczy odpowiada za ich powstanie. Następnym krokiem jest skierowanie pisemnego wniosku do odpowiedniego oddziału tego zakładu, gdzie zostanie on rozpatrzony. Poszkodowany zostanie bezzwłocznie poinformowany o wydanej opinii co do zasadności wniosku.

Jeżeli nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki zakład górniczy  spowodował szkodę i powinien stać się adresatem naszych roszczeń (gdyż doszło do zmiany przedsiębiorcy), za jej powstanie odpowiada przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia wystąpienia szkody prowadził działalność górniczą na danym terenie. W przypadku, gdy nie ma ani przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę, ani jego następcy prawnego, odpowiada za nią Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego*.

* Kwestię tę reguluje art. 146 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011, nr 163, poz. 981).


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu