Jak uzyskać rekompensatę za zalanie gruntu?

Woda jest fundamentalnym elementem naszego życia, niemniej stanowi także trudny do okiełznania i groźny żywioł. Czasami przypomina nam o swojej niebezpiecznej naturze, gdy doświadczymy np. czasowego zalania naszego gruntu przez wody wezbrane w trakcie powodzi, czy jego trwałego zajęcia przez wody przyległej do naszego gruntu rzeki.

Szkody wyrządzone na naszym gruncie przez wodę mogą przybrać postać m.in. zdewastowanych upraw rolnych, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich, czy też zdegradowanej uprawnej warstwy gruntu (wymycie humusu, naniesienie materiału skalnego, zamulenie gruntu drobnym materiałem niesionym przez wodę).

Jednak za szkody poczynione przez podtopienie naszego pola, działki, czy ogrodu odpowiadać może też działanie podmiotów trzecich, np. naszego sąsiada, przedsiębiorstwa wodnego, bądź gminy. Zgodnie z prawem, właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może także odprowadzać wód lub ścieków na grunty sąsiednie. Ponadto, właściciel sąsiadującej z naszą nieruchomości ma obowiązek usunięcia wszelkich istniejących przeszkód oraz szkodliwych zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie na skutek przypadku, czy działania osób trzecich.

Przepisy regulujące te kwestie odnajdziemy w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Poszukując konkretnej drogi prawnej na uzyskanie rekompensaty za zalanie gruntu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż każdy taki przypadek jest następstwem szczególnych okoliczności faktycznych oraz prawnych i każdorazowo wymaga wyboru odpowiedniej drogi postępowania mającej zapewnić skuteczne naprawienie szkody. Ze względu na szerokie zróżnicowanie czynników, które mogły doprowadzić do jej wyrządzenia, postępowanie takie nierzadko wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin (z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, czy melioracji wodnych), w tym fachowej pomocy prawnej, zwiększających szansę na właściwą ocenę sytuacji i uzyskanie odszkodowania.

Jeżeli spowodowane przez właściciela sąsiadującego gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na naszą nieruchomość, wniosek z dokładnym opisem okoliczności i wyraźnie sformułowanymi roszczeniami powinniśmy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który w drodze decyzji, może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Wraz z nowelizacją ustawy Prawo wodne w roku 2017, do przepisów wprowadzono regulacje o przedawnieniu możliwości żądania wszczęcia postępowania w sprawie o naruszenie stosunków wodnych. Postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji wszcząć można w terminie pięciu (5) lat od dnia, w którym właściciel gruntu dowiedział się o wpływie na jego grunt.

Co istotne, zgodnie z prawem wodnym naprawienie szkody obejmuje wyłącznie uszczerbek w postaci strat poniesionych przez poszkodowanego, nie obejmuje zaś utraconych z powodu wyrządzonej szkody korzyści (nie mogą one zatem być przedmiotem postępowania odszkodowawczego).


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu